CAO Nieuwsbrieven van de gezamenlijke bonden 18-01-’21, 10-02-’21 en 23-02-’21

Adverschuren23 doorAdverschuren23

CAO Nieuwsbrieven van de gezamenlijke bonden 18-01-’21, 10-02-’21 en 23-02-’21

 Rotterdam 23 februari 2021 

Collega’s 

Namens de gezamenlijke bonden en de Ondernemingsraad hebben wij met de vertegenwoordigers van de RET twee keer informeel gesproken over de huidige situatie. 

Dit informele overleg heeft niets opgeleverd. Volgende week zal daarom een formeel overleg aan de CAO tafel plaatsvinden waarin wij de CAO en de zware beroepenregeling bespreken en conclusies zullen trekken. 

Zonder daarop vooruit te willen lopen zijn wij gelet op de standpunten van de werkgever tot dusverre weinig hoopvol!! 

Volgende overleg is woensdag 3 maart 09.00 uur t/m 12.00 uur. 

We houden jullie op de hoogte 

Namens de gezamenlijke bonden, 

Eric Vermeulen, René Sandifort, Peter den Exter, Bert Versluis en René Koorn 

FNV Stadsvervoer, VOR, BV2002 ,CNV Overheid en AVV 

Bericht van Rotterdam 10 februari 2021 

Collega’s 

Dinsdag 9 februari heeft er op initiatief van de vakbonden een vervolgoverleg plaatsgevonden om uit de CAO impasse te komen. De partijen die aan dit overleg deelnamen waren de vakbonden, de ondernemingsraad en een delegatie vanuit de RET directie. 

De aanleiding hiervoor was dat de vakbonden en ondernemingsraad duidelijk aangegeven hebben dat versobering van  arbeidsvoorwaarden niet aan de orde kan zijn en dat er actiever naar alternatieve mogelijkheden gezocht moet worden om versobering van arbeidsvoorwaarden te voorkomen. De werknemersdelegatie is ervan overtuigd dat dit namelijk moet kunnen. 

Het ging nu nog om een oriënterende gespreksronde om te kijken waar de mogelijkheden liggen om zonder versobering van arbeidsvoorwaarden voor jullie, een structurele oplossing te vinden voor de door de RET benoemde tekorten in de komende jaren.  

Er zijn door de Ondernemingsraad en vakbonden een aantal voorstellen gedaan waarvan wij denken dat deze uitkomst bieden. Het is nu aan de RET directie om te reageren op deze voorstellen.  

In het volgende overleg zal worden vastgesteld of er overeenstemming kan komen. 

Namens de gezamenlijke bonden. 

Eric Vermeulen                   René Sandifort       Peter den Exter                               

FNV Stadsvervoer              VOR                           BV2002                                  

Bert Versluis            René Koorn 

CNV Overheid         AVV 

Bericht van 18-01-2021

Wat vinden jullie? 

Op 14 januari jl. was er overleg tussen de vakbonden en de RET directie over jullie CAO. Vanwege de huidige Coronacrisis stelt de RET dat de financiën zwaar onder druk staan. Directie kiest ervoor om naast het Rijk, de MRDH, de aandeelhouder en de reiziger ook het personeel een steentje te laten bijdragen aan de financiële problematiek. Dit is een keuze en geen verplichting. 

Wij vinden het gek dat werkgever niet exact aangeeft wat de hoogte van jullie bijdrage is. Daarbij stellen ze als voorwaarde dat gelijktijdig met de OR én de bonden moet worden onderhandeld. Dit voorstel hebben wij afgewezen! Ondernemingsraad en bonden hebben volstrekt verschillende taken en verantwoordelijkheden, die wij niet wensen te vermengen. 

Hierop geeft jullie directie aan dat zij met ons pas een akkoord wenst te sluiten als ook het OR traject is afgerond. Wij noemen dit chantage en gaan hier zeker niet mee akkoord. 

Wat stelt jullie werkgever voor? 

Concreet stelt de RET directie voor om de lonen onaangepast te laten (nullijn en dus koopkrachtverlies) en verslechteringen te realiseren op de volgende onderwerpen: 

• _Levensloopbijdrage

• _Verlofdagen

• _Rotterdamse eindejaarsuitkering

• _Sociaal statuut

Een nadere concretisering ontbreekt tot dusverre, wel gaf men aan dat jullie verslechteringen op deze onderwerpen niet iedere maand in de portemonnee merken. Dit is natuurlijk een idiote argumentatie: geld is geld en de nullijn leidt ertoe dat je ieder maand iets tekort komt om je boodschappen te kunnen betalen. 

Vinden wij de voorstellen van werkgever reëel? 

Nee! Wij begrijpen natuurlijk dat bijna lege trams, bussen en metrovoertuigen tot grote problemen leiden. Temeer als vanuit de overheid van de RET wordt verlangt 100% te blijven rijden en er slechts 93 procent van omzetverlies wordt vergoed! 

Wij zijn echter van mening dat het RET personeel zijn bijdrage al ruimschoots heeft geleverd! Velen van jullie kwamen en komen dagelijks thuis met een bovengemiddeld risico op besmetting. Het ziekteverzuim is behoorlijk opgelopen en de agressie in het openbaar vervoer is toegenomen. 

Wat stellen wij voor 

Wij zijn bereid af te zien van een reële koopkrachtverbetering, die gelet op jullie inzet en de risico’s die jullie lopen zeer verdedigbaar zou zijn! Jullie directie vindt dit echter niet voldoende: men heeft de keuze gemaakt dat ook de RET’ers zullen moeten betalen en dus moeten er arbeidsvoorwaarden worden verslechterd. Een keiharde noodzaak hiertoe heeft men niet kunnen aangeven: “wij hebben hiervoor gekozen dus moet het” lijkt de enige argumentatie!

Naast de CAO hadden wij nog een gespreksonderwerp: de uitwerking van het pensioenakkoord voor zware beroepen. Dit akkoord maakt het mogelijk dat medewerkers in een zwaar beroep 3 jaar eerder met pensioen kunnen als zij daarvoor kiezen. 

Er wordt al maanden met de drie stadsvervoerders (RET, HTM en GVB) gesproken over de invoering van deze mogelijkheid. Inmiddels kunnen de collega’s in Amsterdam daadwerkelijk op hun 64e met pensioen!! 

De RET directie is alleen bereid deze mogelijkheden met ons af te spreken onder de voorwaarde dat we de bestaande ouderenregelingen verslechteren!! Het lijkt wel alsof men de crisis gebruikt om oude wensen te verzilveren…..

Ook dit is voor ons onacceptabel temeer omdat er voor de financiering van de zware beroepenregeling stevige subsidiemogelijkheden zijn. 

Wat nu? 

Al met al was het overleg zeer teleurstellend en vragen wij ons af of we er op deze wijze uit zullen komen. Wij verlangen niet veel. Jullie directie wil ondanks jullie inzet en risico’s laten opdraaien voor een deel van de financiële problemen. 

Daarbij vinden wij het onfatsoenlijk om te pas en te onpas te roepen dat alle maatregelen nodig zijn om gedwongen ontslagen te voorkomen.  Zonder enige grond worden hardwerkende RET’ers bang gemaakt voor ontslagen!! Ook deze noodzaak wordt nergens aangetoond; bovendien zou het afspreken van een zware beroepenregeling in zo’n situatie bijzonder goed kunnen helpen!!

Kortom: op basis van eigen keuzes stelt de RET directie slechts verslechteringen voor. Ze kunnen hun keuzes aanpassen in plaats van te kiezen voor het snijden en verslechteren van arbeidsvoorwaarden. Het verminderen van koopkracht leidt tot ontevreden personeel en is daarmee slecht is voor de kwaliteit van het openbaar vervoer. 

Tijdens deze crisis moet je niet allen investeren in Infrastructuur en dure bussen maar allereerst in je eigen personeel!!! 

Maar wat vind jij hiervan? Stuur alsjeblieft jouw mening naar reactie@jouw-cao.nl zodat wij (de gezamenlijke bonden) de directie in het overleg dat gepland staat op 3 februari nog 1 keer met woorden kunnen proberen op andere gedachten te brengen. Massaal reageren dus!!! 

Namens de gezamenlijke bonden, 

René Sandifort  VOR    Eric Vermeulen FNV Stadsvervoer,

Peter Den Exter BV2002  Bert Versluis CNV Overheid   

René Kroon AVV

                         

Over de auteur

Adverschuren23

Adverschuren23 administrator

Penningmeester / ledenadministrateur VOR

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.