Schrijvers archief Adverschuren23

Adverschuren23 doorAdverschuren23

Column van de maand

Column van de maand

Leden van de VOR,

Ik wil hier graag mijn gedachtegang over een aantal zaken met jullie delen, ik vraag geen bevestiging of steun in mijn verhaal, maar wil dit gewoon kwijt over wat geen ik heb ervaren de afgelopen maanden.

Ooit schreef ik in een verkiezingsprogramma dat lid zijn van de VOR niet iets vrijblijvends was, wij als leden van de VOR moeten het gezamenlijk doen en jullie inbreng is voor ons (inspraak) van groot belang.

Dit betekent niet dat alles wat we willen bereiken ook daadwerkelijk bereikt wordt laat dat duidelijk zijn.

Wat mij tijdens deze huidige bijzondere tijden opviel is dat een aantal collega’s van diversen afdelingen wel of geen leden, erg makkelijk meegingen in de verdeel en heers tactiek die al vele jaren in deze organisatie heerst.

Collega’s van een afdeling exploitatie die van alles vinden van het uitvoeren van de werkzaamheden van collega’s van een andere afdeling binnen exploitatie en dit op het door de organisatie hiervoor ingestelde medium (OnzeRet) publiceren.

Het staat natuurlijk eenieder vrij iets te vinden, maar de eenheid binnen exploitatie is volgens mij van groot belang en die komt, nogmaals volgens mij, hierdoor steeds meer onder druk te staan.

In discussie gaan onderling, prima, maar niet op dit medium van de organisatie.

De leden van de VOR komen voor een groot gedeelte uit exploitatie, voor mij geldt hier nog steeds eenheid maakt macht, en dit moeten wij naar mij mening altijd uitstralen. Zeker in deze tijd en de tijd die er nog aankomt.

Wat en welke gevolgen de Coronacrisis voor ons zal gaan hebben is nog niet duidelijk. Maar dat het impact heeft en verder nog meer gaat hebben, waarin we een bepaalde strijd samen zullen moeten gaan voeren zowel met als tegen de organisatie, is mij wel duidelijk.

Dat is voor ons geen probleem we zijn een Rotterdamse bond van een Rotterdams bedrijf, dus sterker door strijd staat in ons DNA gegrift.

Maar wel schouder aan schouder met alle leden zeker bij exploitatie.

Wilde dit even kwijt het is mijn persoonlijke mening.

VOR lid, René Sandifort 

Adverschuren23 doorAdverschuren23

Uitspraak betreffende kortgeding “tekort aan roostervrijedagen in roosters van veteranen” bij de RET-NV

Rotterdam, 24 juli 2020

Beste leden van de VOR,

De VOR heeft n.a.v. intern geschil inzake “te kort” aan roostervrije dagen in de roosters van de veteranen werkzaam bij de RET N.V. een rechtszaak gevoerd tegen de RET N.V. 

Wij konden dit mede onderbouwen middels roosters van een collega (lid). Deze roosters hebben wij ook als leidraad meegenomen in deze zaak.

De afgelopen maanden hebben wij diverse malen geprobeerd om de organisatie duidelijk te maken dat de berekening die gehanteerd werd volgens de VOR niet klopte. De RET bleef van mening verschillen. Hierop hebben wij dit dossier opgeschaald naar juristen waarmee de VOR samenwerken. De VOR heeft het dossier samen met de jurist goed voorbereid en toen voorgelegd bij de rechtbank. 

Begin juli heeft de kantonrechter uitspraak gedaan:

In het kort 

 • Verklaart dat RET artikel 1.9 van de WRR niet correct is nagekomen.
 • Verklaart dat client een aantal roostervrije dagen mist, en deze moeten alsnog worden toegekend.
 • Verklaart dat de gemiste roostervrije dagen, niet mogen worden verrekend met te weinig gemaakte uren in de hiervoor genoemde jaren.

  Conclusie: De kantonrechter heeft ons volledig in het gelijk gesteld.

Op 1 september is er na aanleiding van deze uitspraak een overleg tussen afvaardiging VOR en 

 RET N.V. De VOR gaat ervan uit dat de organisatie hier zal aangeven hoe dit zal worden opgelost.

Binnen de RET N.V. zal deze uitspraak gevolgen geven uiteraard houden wij onze leden hiervan op de hoogte.

Het bestuur VOR

Adverschuren23 doorAdverschuren23

Aangescherpt Cabinebeleid RET

LET OP: Het aangescherpte cabinebeleid resulteert in groot aantal schorsing de laatset dagen. Hou je aan het nieuwe beleid om erger te voorkomen. Bestuur VOR

Datum: 28 januari 2020

Ons kenmerk: P&O/20/cabinebeleid

Onderwerp: Veiligheid, klantvriendelijkheid, klantgerichtheid en cabinebeleid

Beste collega,

Samen staan wij voor een veilige en comfortabele reis, terwijl het steeds drukker wordt in het verkeer. Al geruime tijd bestaan er afspraken en regels om alles goed en veilig te laten verlopen. Deze regels zijn o.a. vastgelegd in wetten, reglementen en beleid. De meeste collega’s zijn goede professionale beroepsbestuurders die de regels kennen en zich ook altijd aan de afspraken houden. Helaas blijkt – af en toe – dat (nog) niet alle bestuurders van voertuigen zich aan de geldende regels en afspraken houden en/of deze op een andere manier interpreteren/uitleggen.

Zoals iedereen wellicht weet heeft de overheid besloten Het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens (RVV) 1990 aan te passen zodat voortaan voor iedereen die een voertuig bestuurt, het verboden is om tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat vast te houden. De aanpassing is met ingang van 1 juli 2019 in werking getreden en artikel 61a RVV luidt nu:

Het is degene die een voertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vast te houden. Onder een mobiel elektronisch apparaat wordt in elk geval verstaan een mobiele telefoon, een tabletcomputer of een mediaspeler

Het verbod omvat sindsdien ook fietsers en trambestuurders en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig. Onder andere de MONO-campagne en diverse rij-veilig-apps zijn voorbeelden van (landelijke) acties om ervoor te zorgen dat een deelnemer aan het verkeer geen afleiding ervaart van een mobiel elektronisch apparaat.

Het veilig vervoeren van reizigers c.q. besturen van een bus, tram en/of metro vereist een hoge mate van concentratie. Door (al dan niet handsfree) te bellen of op een andere wijze gebruik te maken van een mobiel elektronisch apparaat neemt de concentratie af. Dit kunnen én willen wij ons – als professionele aanbieder van openbaar vervoer – niet permitteren in verband met de veiligheid van onze klanten, collega’s en medeweggebruikers. Daarnaast leidt een (afgeleide) bestuurder, die met andere zaken bezig is dan het besturen van zijn/haar voertuig, tot irritaties bij passagiers en medeweggebruikers.

Binnen de RET is de norm al geruime tijd dat als je een voertuig bestuurt, je geen mobiel elektronisch apparaat gebruikt of in je hand houdt. Dit leidt nog wel eens tot discussie (s) en recent nog tot een procedure bij de rechtbank. Om ieder misverstand te voorkomen is besloten om het beleid (nog) strikter te hanteren. Het cabinebeleid wordt vanaf 1 februari 2020 dan ook strakker neergezet; er geldt nu een zogenaamd nultolerantiebeleid (zerotolerance) wat inhoudt dat zelfs het kleinste vergrijp (hard) bestraft wordt. RET vraagt dan ook uitdrukkelijk uw aandacht voor de aangescherpte afspraken en regels op dit gebied en benadrukt het belang van een strikte naleving. De instructies/afspraken zijn als volgt:

Mobiele elektronische apparaat

 • Het is ten strengste verboden om tijdens het rijden met een RET-voertuig een mobiel elektronisch apparaat (o.a. mobiele telefoon, tablet, of ander digitaal communicatiemiddel al dan niet met behulp van oortjes) te gebruiken of in het gezichtsveld te hebben. Als het voertuig in beweging is mag een mobiel elektronisch apparaat op geen enkele manier gebruikt worden. Er mag dus niet mee worden gebeld, ge-sms’t, geappt en/of gebruikt worden voor muziek enz. Dit betekent dus dat een mobiel elektronisch apparaat tijdens het rijden niet in je hand(en) is of op andere wijze gebruikt wordt!
 • Voor alle bestuurders geldt dat ieder mobiel elektronisch apparaat tijdens het rijden opgeborgen dient te zijn en dus niet in het gezichtsveld mag liggen.
 • Als een bestuurder de dienst wil bekijken op een mobiel elektronisch apparaat mag dit dus niet tijdens het rijden. Met rijden wordt bedoeld dat het voertuig in beweging is. Gebruik van een (elektronisch) apparaat om de dienst op af te lezen is enkel en alleen toegestaan als het voertuig volledig stil staat/ niet in beweging is.
 • Zoals al eerder is aangegeven is sinds juli 2019 het aangescherpte Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 van kracht en dus geldt een algeheel gebruiksverbod van mobiel elektronisch apparaten tijdens het rijden. Als bestuurder van een voertuig ben je vanaf deze datum, als je tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat gebruikt, dus ook strafrechtelijk in de fout en riskeer je naast arbeidsrechtelijke sancties ook een forse boete. Deze boete komt uiteraard voor eigen rekening!

Cabine

 1. Als er wordt gereden met een voertuig waarvan de bestuurderscabine kan worden afgesloten, dan dient de toegangsdeur tot de cabine gesloten te zijn tijdens de uitvoering van een dienstrit.
 2. Voor tram- en metrobestuurders is niet toegestaan om iemand mee te laten rijden in de bestuurderscabine. Dergelijk handelen kan namelijk de veiligheid van passagiers, werknemers en medeweggebruikers in gevaar brengen omdat het afleidt van het besturen van het voertuig. Als RET streven wij ernaar dat ons personeel niet c.q. zo min mogelijk wordt afgeleid tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
 3. Voor buschauffeurs geldt dat niemand ‘voor de streep’ mag staan. Ook wanneer iemand zich in de nabije omgeving van een rijdende bestuurder begeeft, is de betreffende bestuurder snel(ler) afgeleid en minder geconcentreerd en dat is niet wenselijk.

Uitzondering op deze regel vormt begeleiding van een bestuurder door een instructeur en/of mentor/leermeester in het kader van opleiding en/of her-instructie. De begeleider (dit kan ook een leidinggevende zijn) dient dan geüniformeerd te zijn of het voor dit doel bestemde hesje zichtbaar te dragen. Bij de metro en tram dient de begeleider bovendien in het bezit te zijn van een geldige cabinekaart.

Roken

• Een RET-werknemer mag niet roken op de werkplek en dus ook niet in RET-voertuigen. Naast dat dit vanuit maatschappelijk oogpunt ongewenst is, bij wet verboden en ook nog schadelijk is voor de gezondheid, past dit niet in het beeld van de klantvriendelijkheid, klantgerichtheid en veiligheid dat wij als RET willen uitdragen.

Naleving

De RET ziet (pro)actief toe op naleving van de hierboven omschreven regels. Wanneer overtreding van een van bovenstaande afspraken/regels wordt geconstateerd en vastligt, zal de RET direct formele stappen ondernemen. Overtreding zal derhalve verstrekkende gevolgen hebben en  afhankelijk van de omstandigheden van het geval – leiden tot beëindiging van het dienstverband, al dan niet met onmiddellijke ingang.

RET meent dat zij enkel op deze manier kan zorgen dat onze hoge kwaliteit en waardering op het gebied van veiligheid, klantvriendelijkheid, klantgerichtheid op het gewenste niveau blijft en een gezonde en prettige werkomgeving bij de RET gehandhaafd kan worden.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit schrijven, dan kunt u deze uiteraard aan uw leidinggevende voorleggen. lk wens u nog vele veilige en plezierige kilometers toe en vertrouw hierbij op w eigen veilige bijdrage!

Adverschuren23 doorAdverschuren23

Laatste stand van zaken 4 augustus 2020 VOR /OR

Rotterdam, 4 augustus 2020

Beste kader/fractieleden en leden van de VOR,

Er is de afgelopen weken vanuit de VOR gekozen om niet met nieuwsbrieven te komen. Aangezien elk bericht welke vermeld zou worden door de hectiek weer snel achterhaald zou kunnen zijn. 

De VOR wil jullie toch graag op de hoogte houden van een aantal zaken die op dit moment spelen binnen OR en VOR:

 • De RET heeft de bonus nul verzuim regeling met ingang van 1 augustus 2020 afgeschaft. Uiteraard is er door de OR tegen geprotesteerd en heeft zelf haar advocaat er naar laten kijken maar het was ook juridisch gezien niet tegen te houden helaas.
 • De RET had eenzijdig de Cao-onderhandelingen verplaatst naar 2021.

De VOR (andere bonden) hebben hier fel op geageerd. Er komt nu alsnog een 1e overleg. Op 5 augustus 2020.

 • De RET had het voornemen om op korte termijn de weekendmetro weer te laten rijden.

De OR heeft zich hierover negatief uitgesproken bij directie. 

 • Het is voorlopig uitgesteld tot september 2020
 • De OR brengt constant onder de aandacht bij de directie betreffende de “kortzichtigheid” van afdeling DRP wat wij met name terugzien in de diensten (slip- gebroken diensten) ondanks Corona perikelen.

Blijft aandachtspunt OR in overleg met directie dat;

 • De RET nog steeds geen enkele toezegging gedaan heeft aan de OR n.a.v. laatste enquête gehouden onder het personeel inzake knelpunten diensten en roosters Exploitatie.
 • De directie ondanks dat de VOR in het gelijk is gesteld door de “ínterne” bezwarencommissie steeds vaker de laatste maanden nul op rekest krijgt van directie. En daarmee de geloofwaardigheid van de bezwarencommissie onder druk zet.

De OR verwacht hier actie in en heeft dit ook aangegeven bij directie

De VOR bekijkt voor vervolgactie per dossier wel/niet rechtsgang.

 • De VOR heeft op dit moment nog 2 rechtszaken lopen tegen de RET.
 • Tatoeagebeleid. (21 augustus 2020)
 • Feestdagcompensatie.
 • Roostervrije dagen Exploitatie veteranen. Inmiddels uitspraak over geweest en gewonnen door de VOR zie berichtgeving elders en in uw mailbox.

Dit is een klein aantal zaken die op dit moment lopen binnen OR en VOR.

De VOR en OR zal zich altijd blijven inzetten voor de collega’s al is dit niet altijd inzichtelijk, maar daar kunt u vanuit gaan. 

Zijn er vragen voor de VOR en/of OR dan kunt u die altijd stellen via www.vor-rotterdam.nl en/of facebook VOR Rotterdam. 

Of bij de werkgroepleden Rene Lucas (Rail Metro Tram) Martin Boersma (Bus) Willen Proper (Veiligheid)

Ook kunt u in deze tijden als VOR-lid indien nodig nog steeds op ondersteuning vanuit de Individuele Belangenbehartiging rekenen.  Aanmelden via( Tel 06-51262015  Willem Proper (Met vakantie van 5 augustus t/m 31 augustus). Waarnemer Henk Lansink 06-27319104

Het bestuur VOR

Adverschuren23 doorAdverschuren23

Voortgang rechtszaken Tatoeage beleid RET en andere lopende zaken

Onderwerp: Stand van zaken Tattoo beleid en andere lopende recht zaken.

30 juli 2020.

De uitspraak inzake het Tatoeage beleid is vastgesteld op 21 augustus 2020. Wij houden u op de hoogte!!

26 juni 2020,

Zoals het er nu naar uitziet komt er in de zaak “Tatoeage beleid RET” vrijdag 24 juli 2020 een uitspraak. Dit uiteraard onder voorbehoud dat de kantonrechter meegaat in deze datum, hij kan het namelijk nog uitstellen. Wij houden u op de hoogte.
Helaas weer uitgesteld!!

Beste Collega, 18 april 2020

Door het welbekende Coronavirus heeft de zaak Tattoobeleid een ander loop gekregen dan gebruikelijk:

Voor wat betreft het traject geldt het volgende: Vanwege de corona-problematiek gaat de geplande mondelinge behandeling van maandag 20 april 2020 niet door. Omdat het op korte termijn niet mogelijk is wel een mondelinge behandeling plaats te laten vinden, is door de rechtbank besloten om een nadere schriftelijke ronde toe te staan. Dit betekent dat de VOR uiterlijk maandag 27 april 2020 een schriftelijke conclusie van repliek kan indienen. Dit zal de VOR ook gaan doen. Hierna zal de RET in de gelegenheid worden gesteld hierop schriftelijk te reageren. De termijn daarvoor zal de kantonrechter nog bepalen. Na deze tweede schriftelijke ronde zal de kantonrechter in principe uitspraak doen, tenzij blijkt dat een mondelinge behandeling van de zaak toch noodzakelijk is.

We houden jullie op de hoogte

Met vriendelijke groeten

Henk Lansink

Secretaris Ondernemingsraad

Telefoon: 0627319104

Adverschuren23 doorAdverschuren23

Regeling intrekking toegekend verlof. (ivm corona crisis)

Intrekken toegekend verlof

Tijdens deze coronacrisis willen sommige collega’s hun toegekende verlof intrekken. Met de vakbonden, OR en directie is overleg geweest hoe we hiermee omgaan de komende tijd. Vandaag is hierover een besluit genomen.

Voor toegekend verlof dat is ingepland tussen 3 april en 1 oktober 2020 geldt het volgende:

 • Toegekend verlof wordt in principe geheel opgenomen. Als je daar bezwaar tegen hebt dan geldt: je moet twee weken (naar rato) verlof verplicht nemen en de rest mag je teruggeven.
 • Heb je meer dan twee weken opgenomen? Dan mag je de verlofuren boven twee weken intrekken.
 • Het geldt niet alleen voor aansluitende periodes maar ook voor vakantiedagen of kortere perioden.
 • We kunnen geen garantie geven dat de teruggeboekte vakantie uren later in het jaar of in de eerste helft van 2021 op de gewenste datum kunnen worden opgenomen. Uiteraard proberen we dat wel zoveel mogelijk.
 • Dit geldt voor alle medewerkers, van alle afdelingen.

Voor sommige collega’s zal dit geen probleem zijn, maar we begrijpen dat het voor andere collega’s wel vervelende situaties kan opleveren. Als je al lang hebt uitgekeken naar je vakantie die nu helaas niet door kan gaan wil je dit graag op een ander moment inhalen. Normaal gesproken zouden we hier natuurlijk graag aan tegemoet willen komen. Maar we zitten nu in zo’n uitzonderlijke situatie dat dit niet altijd mogelijk is.

Verlof zoveel mogelijk spreiden

Op veel afdelingen is het verlof al voor een groot deel van het jaar ingepland en is er weinig ruimte om hier grote wijzigingen in aan te brengen. Als iedereen nu zijn verlof intrekt en dit de tweede helft van het jaar, of volgend jaar, op wil nemen kunnen we ons werk niet meer goed uitvoeren.

Heb jij daarom langer dan twee weken verlof dat al toegekend is? Dan stellen we het op prijs als je al je alle toegekende verlofdagen opneemt.

Heb jij nog geen vakantie aangevraagd dit jaar? De werkgever is wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat alle medewerkers twee keer hun arbeidstijd per week aaneengesloten als verlof kunnen opnemen. Dus vragen we je om in de periode tot 1 oktober in ieder geval twee weken op te nemen.

Bron, RET

Adverschuren23 doorAdverschuren23

Collega’s RET voetbalteam!

Het door de VOR gesponsord RET voetbalteam.


Adverschuren23 doorAdverschuren23

Korting voor onze leden.

Door middel van het tonen van de VOR ledenpas kunt u bij verschillende bedrijven de daarbij genoemde korting krijgen:

Ga naar de pagina ledenpas korting door op onderstaande link te klikken.

Ledenpas Korting

Houdt de website in de gaten er komen de komende tijd nog meer bedrijven bij!