Schrijvers archief Adverschuren23

doorAdverschuren23

Zware beroepenregeling vastgesteld bij RET

Beste leden van de VOR.

Met blijdschap kunnen de RET en de vakbonden melden dat zij de zware beroepenregeling hebben vastgesteld. Met deze regeling, die ingaat per 1 augustus 2021, kan een deel van onze collega’s mogelijk tot drie jaar eerder met pensioen. Medewerkers die voor de regeling in aanmerking komen krijgen een uitnodiging om zich aan te melden voor een pensioengesprek.

Maximaal drie jaar eerder stoppen.

De medewerkers die gebruikmaken van de zware-beroepenregeling krijgen een uitkering van 22.164 euro bruto per jaar tot zij de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Het bedrag wordt jaarlijks bijgesteld aan de hand van wijzigingen in de AOW-uitkering. De regeling geldt voor medewerkers in de CAO RET NV die minstens tien jaar bij de RET een zwaar beroep uitoefenen en tussen nu en 2025 maximaal drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd zitten. Voor medewerkers die vallen onder de cao OV wordt na de zomer het overleg weer opgestart tussen de cao-partijen over een regeling vervroegd uittreden. Zodra hierover meer bekend is informeren we je.

Met de stadsvervoersector is vastgesteld wat een ‘zwaar beroep’ is. Er is een lijst vastgesteld met deze <functies>, denk daarbij aan functies met avond-/nachtdiensten en/of een uitvoerende technische functie.

Persoonlijk inzicht.

Medewerkers kunnen zelf kiezen of zij drie, twee of één jaar voor de AOW- gerechtigde leeftijd gebruik willen maken van de regeling. Het bedrag dat zij van de RET ontvangen, kunnen zij eventueel aanvullen met het eerder laten ingaan van het ABP-pensioen. Iedereen die in aanmerking komt en interesse heeft in de regeling wordt uitgenodigd voor een persoonlijk pensioengesprek met Marja Boon. We willen dat medewerkers met de hoogste leeftijd als eerste de gelegenheid krijgen op een pensioengesprek. Medewerkers in een zwaar beroep die in 2022 en 2023 de aow-gerechtigde leeftijd bereiken hebben daarom al een uitnodiging voor een pensioengesprek ontvangen. Als deze groep geweest is komen jaargangen 2024 en 2025 aan de beurt, daarna 2026, 27 en 2028. Wie echt deel wil nemen aan de regeling doet minimaal een half jaar van tevoren een aanvraag.

Vanaf medio september kunnen medewerkers zich formeel aanmelden. We laten je uiteraard nog weten hoe dit in z’n werk gaat. De medewerker wordt in ieder geval geacht zijn resterende verloftegoed te hebben opgenomen zodra hij/zij uit dienst gaat, tenzij de dienst dit niet toelaat. In dat geval wordt het resterende verloftegoed uitbetaald.

Mogelijk maximum deelnemers.

Eind april is een enquête uitgestuurd naar alle medewerkers die in aanmerking komen. 90% van deze medewerkers gaf aan interesse te hebben. Interesse betekent natuurlijk nog niet dat iedereen ook daadwerkelijk zal deelnemen. De financiële gevolgen van deelname aan zo’n regeling zijn namelijk voor iedereen anders en pas wanneer je het hele plaatje kent, kan je een zorgvuldig besluit nemen.

In totaal komen tot en met 2025 zo’n 500 collega’s in aanmerking voor deze regeling. Dat zijn er heel veel. Voor sommige afdelingen is de extra uitstroom goed op te vangen, maar als alle monteurs of bestuurders tegelijk met pensioen gaan hebben we wel een probleem. Daarom bekijken de RET en vakbonden gezamenlijk of een mogelijk maximum aantal deelnemers per jaar of per afdeling nodig is. Hierover verwachten we in september duidelijkheid te hebben. Zodra dit duidelijk is kunnen medewerkers die dat willen een aanvraag doen. Op dit moment worden al extra inspanningen gedaan om nieuwe medewerkers te werven en op te leiden. De RET zet zich maximaal in om zoveel mogelijk medewerkers te kunnen laten deelnemen aan de regeling.

Lijst “zware beroepen” functies:
Autobuschauffeur (CAO RET NV) Trambestuurder Servicemedewerker Metrobeambte Metrobestuurder
Medewerker Toezicht
Controleur Openbaarvervoer OV-surveillant
Monteur Metro
Monteur Bus
Monteur Componenten
Medewerker Reiniging Mat
Monteur Tram
Hoofdmonteur Technische Automatisering Monteur Railtechniek
Verkeersleider Metro Beveiligingsbeambte
Dienstleider Veiligheidstoezicht
Machinist
Medewerker Reizigersinformatie
Sectiechef Veiligheid
Teamchef
Dienstleider Techniek Eiland Monteur Technische Automatisering Monteur Schade
Chef Verkeersleiding
Opleider I&T metro
Coördinator Trouble Shoot
Medewerker Exploitatie Kwaliteitsmedewerker Exploitatie Meewerkend Voorman Reiniging Materieel Teamchef Railtechniek
Verkeersleider Bus Verkeersleider Bus/Tram Coördinator-Controleur Ov COV/DLVTZ
Monteur Bovenleiding Monteur Tractie Werkmeester

doorAdverschuren23

Ondersteuning vakbondsleden.

Rotterdam 30 juli 2021

Update: Ondersteuning VOR leden.

Vanaf het begin van dit jaar heeft de VOR wederom één van haar leden bijgestaan inzake de afwikkeling van een tegen haar gerichte klacht en de gedwongen vrijstelling van werk als gevolg hiervan. In dat kader is ook besloten om BASE Advocaten te betrekken. Nu de RET geen goede uitleg kon geven voor de gedwongen vrijstelling en zij bovendien zeer veel tijd liet verstrijken, heeft BASE Advocaten namens onze collega een kort geding aangespannen bij de rechtbank Rotterdam. Dit met succes. De RET is veroordeeld om onze collega per direct haar werkzaamheden te laten hervatten en een rectificatie uit te sturen.

Ook daarom bent u lid van de VOR!

Wordt daarom lid (wanneer u dat nog niet bent) van de vakbond met en voor de leden! VOR

Wij maken tevens gelijk gebruik van dit schrijven om u een fijne vakantie toe te wensen

Met vriendelijke groeten,

Bestuur VOR

doorAdverschuren23

ALV 7 oktober 2021

Beste leden van de VOR,
Elk jaar is er een ALV voor de leden van de VOR. Ook voor dit jaar hadden wij ruim van tevoren een datum gekozen waarop dit hopelijk doorgang zou vinden. Door Corona hebben we deze al eerder moeten verplaatsen.
Uiteraard zijn wij en de locaties altijd afhankelijk van de richtlijnen vanuit het RIVM. Aangezien deze richtlijnen op dit moment niet de ruimte geven om op korte termijn met meerdere personen fysiek te vergaderen heeft het bestuur het besluit moeten nemen na overleg met Sparta (locatie) om deze te gaan houden na de vakantieperiode.
Mede aangezien wij onze leden ruim van tevoren moeten aanschrijven omtrent de datum en aanvangstijd van de ALV zijn wij tot dit besluit gekomen. Uiteraard vinden wij dit vervelend, maar wij gaan voor zorgvuldigheid.
De nieuwe datum voor de ALV is donderdag 7 oktober 2021. Uiteraard gaan wij er dan vanuit dat deze mogelijkheid er weer is.
Tegen die tijd krijgt u weer van ons de agenda en aanvangstijd.

Wij willen u alvast een fijne vakantie wensen.

Bestuur VOR

doorAdverschuren23

Hoe zit het nu precies met het afschrijven van wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen/uren?

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Volgens de wet heb je ieder jaar recht op een minimum aantal vakantiedagen. Je hebt minimaal recht op 4 keer de overeengekomen arbeidsduur per week. Als je bijvoorbeeld 40 uur in de week werkt, dan heb je recht op (40 x 4) 160 vakantie uren per jaar. Dat komt neer op 20 werkdagen. Dat zijn de wettelijke vakantiedagen.

Vaak krijg je extra vakantiedagen van je werkgever. Dat kan in een cao, bedrijfsreglement of in je individuele arbeidsovereenkomst overeengekomen zijn. Deze extra vakantiedagen worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

Wettelijke vakantiedagen vervallen binnen zes maanden nadat het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Met andere woorden: de wettelijke vakantiedagen die je in 2018 hebt opgebouwd en niet hebt opgenomen, vervallen op 1 juli 2019. In je cao of arbeidsovereenkomst kan een ruimere vervaltermijn staan.
Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren vaak pas na 5 jaar tenzij er een andere regeling in de cao is opgenomen.

(bron vakbond de Unie)

doorAdverschuren23

Nieuw VOR E-mail adres!!!!!

Beste leden van de VOR.

De VOR heeft vanaf heden een nieuw E-mailadres

vor-rotterdam@outlook.com

Hier kunt u terecht voor:

 • Vragen aan het bestuur van de VOR
 • Vragen aan de penningmeester
 • Vragen m.b.t. Individuele belangenbehartiging
 • Adres/E-mail/telefoon wijzigingen doorgeven
 • Vragen voor de werkgroepen en OR-leden van de VOR

Hiermee hopen wij u nog beter tot uw dienst te zijn.

Met vriendelijke groet, bestuur VOR

doorAdverschuren23

Hoger beroep Tatoeagebeleid RET. Update 21 juni 2021

Op vrijdag 5 november 2021 om 13:30 uur dient het hoger beroep inzake tatoeagebeleid. Het bestuur zal u op een later tijdstip op de hoogte stellen hoe we hierbij met een grote groep vertegenwoordigd kunnen zijn. 

Aanwezigheid wordt zeer gewaardeerd. 

Dus probeer erbij te zijn. 

Zeker de collega’s met tatoeages. 

Beste leden van de VIOR

Inmiddels is het procesdossier met daarin de processtukken van eerste aanleg ingediend bij het hof. Ook alle verhinderdagen hebben wij al enige tijd geleden ingediend. Het hof heeft nu aangegeven op dinsdag 15 juni aanstaande een datum voor ons pleidooi te bepalen. Gezien alle verhinderdagen de komende zomermaanden, zal dit pleidooi naar verwachting pas in het najaar plaatsvinden. Uiteraard horen jullie weer van ons zodra de datum is bepaald.

Met vriendelijke groet,
BASE Advocaten B.V.

Marlies Kruit
Advocaat/Lawyer

Beste Leden VOR 30 september 2020

Hoger beroep inzake tatoeagebeleid.

Het bestuur van de VOR heeft het vonnis aangaande het tatoeagebeleid inmiddels grondig bestudeerd. Samen met de advocaten van de VOR is de conclusie getrokken dat niet alleen de uitkomst zeer teleurstellend is, maar ook de door de kantonrechter daaraan ten grondslag gelegde motivatie. De VOR kan zich als gevolg hiervan niet bij het vonnis van de kantonrechter neerleggen. Om die reden heeft het bestuur van de VOR besloten om BASE Advocaten de opdracht te geven hoger beroep in te stellen tegen het vonnis bij het Gerechtshof te Den Haag. Het zal een kwestie van lange adem zijn, maar de VOR is hiertoe bereid.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur VOR

doorAdverschuren23

Uitspraak rechtszaak betreffende tatoeage beleid RET

Op 18 september heeft de kantonrechter uitspraak gedaan betreffende de zaak welke de VOR had aangespannen tegen de RET betreffende het tatoeage beleid RET.

Helaas is er voor ons een teleurstellende uitslag gekomen en is de RET in het gelijk gesteld door de kantonrechter.

Lees hier onder het volledige vonnis

Vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM In naam van de Koning

zaaknummer: 8202071 CV EXPL 19-51998 uitspraak: 18 september 2020 vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam in de zaak van de vereniging Vakorganisatie Onafhankelijk RET-Personeel, gevestigd te Capelle aan den IJssel, eiseres, gemachtigden: mr. J-W. van Geen en mr. M.L. Kruit te Rotterdam, tegen de naamloze vennootschap Rotterdamse Electrische Tram N.V., gevestigd te Rotterdam, gedaagde, gemachtigde: mr. A.M. Smits te Rotterdam.

Partijen worden hierna ‘VOR’ en ‘RET’ genoemd.

 1. De procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van: 

          de dagvaarding met producties van 27 november 2019; 

           de conclusie van antwoord met producties van 4 februari 2020;  de conclusie van repliek met producties van 28 april 2020; 

de conclusie van dupliek met producties van 26 mei 2020; 

           de akte met producties van VOR van 23 juni 2020;

       de akte met één productie van RET van 21 juli 2020.

 • 2. De feiten

Er wordt uitgegaan van de volgende feiten:

2.1 RET hanteert voor haar werknemers die tevens buitengewoon opsporingsambtenaar zijn een tatoeagebeleid. Dit belèid houdt in dat het deze werknemers verboden is hun tatoeages zichtbaar te hebben tijdens de uitvoering van hun dienst in uniform.

2.2 De directeur exploitatie van RET schrijft in een brief in mei 2018:

Beste RET-er, die tevens Buitengewoon Opsporingsambtenaar OV (BOA-OV) is:

Een BOA-OV is in bezoldigde dienst van een openbaarvervoersbedrijf en is belast met de opsporing van strafbare feiten binnen het domein openbaar vervoer. Zoals je weet heb je een titel van opsporingsbevoegdheid ex artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering voor het domein Openbaar Vervoer (IV). Dit maakt datje een functionaris bent die uit hoofde van zijn/haar taak, in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag, in overeenstemming met de geldende rechtsregels en met behulp van de hem daartoe beschikbaar gestelde bevoegdheden en middelen, zorgdraagt voor de opsporing van strafbare feiten alsmede de voorbereiding

 van de eventuele vervolging van deze feiten. Je hebt ook een toekenning van geweldsmiddelen gekregen omdat aangetoond is dat dit wenselijk is voor de uitoefening van je functie en de redelijke verwachting datje bij de uitoefening van je functie met geweld of dreiging met geweld geconfronteerd kan worden.

De RET heeft als doel het realiseren van een perfect georganiseerd en uitgevoerd vervoer in de ervaring van de reiziger. Een optimale reizigersbeleving omvat ook de zichtbare aanwezigheid van BOA-OV. De veiligheid in en rondom het openbaar is van essentieel belang voor de (beleving van) de reiziger. Als RET investeren we in een goed en doelmatig veiligheidsbeleid dat (in ieder geval bij reizigers) moet leiden tot verhoging van het gevoel van sociale veiligheid in stations/haltes en de voertuigen en tot een vermindering van het aantal (gewelds)incidenten binnen het OV.

Jij voertje functie hoofdzakelijk buiten, in het Openbaar Vervoersgebied Van de RET, uit en je hebt dienst ‘in uniform’ of ‘in burger’. Je hebt dagelijks face-to-face reizigerscontact. Het leveren van reizigersservice, het toezichthouden en het (actief) handhaven van de veiligheid in- en rondom het openbaar vervoergebied zijn jouw voornaamste taken. Hierbij controleer je op ongewone activiteiten en verbaliseer je overtreders van wetten en regels conform het domein openbaar vervoer.

Op uitdrukkelijk verzoek van enkele collega’s heb ik op papier gezet wat de (bestaande) afspraak is met betrekking tot het zichtbaar dragen van lichaamsversieringen zoals tatoeages en piercings tijdens de uitoefening van de functie van BOA-OV.

RET is van mening dat een BOA-OV zich tiidens de dienstuitvoering in uniform dient te onthouden van uitingen en/of versieringen die afbreuk (kunnen) doen aan het gezag dat zij uit (dienen te) stralen. Een BOA-OV dient in het belang van het gezag dat hij vertegenwoordigt, zijn eigen veiligheid en neutraliteit bij het uitoefenen van zijn functie in acht te nemen en in het contact met de reiziger een gezaguitstralende, neutrale en veilige houding aan te nemen. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat bij het  uitvoeren van de dienst in uniform kenmerken zoals tatoeageS en andere lichaamsversieringen niet zichtbaar zijn voor de reizigers/klanten van de RET. Als je dienst hebt in burgerkleding (BK) is het (zichtbaar) tonen van tatoeages wel toegestaan; het is dan immers de bedoeling om zo onopvallend mogelijk op te gaan in de reizende massa.

We gaan ervan uit dat je je bewust bent van de bijzondere positie die je inneemt, je bent immers 24 uur per dag BOA-OV, en je hebt een eigen verantwoordelijkheid in dezen. Mocht je toch nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem hierover dan even contact op met je direct leidinggevende.

 • Het geschil

3.1 VOR vordelt:

I voor recht te verklaren dat het door RET gehanteerde tatoeagebeleid niet kan worden uitgevoerd wegens overschrijding van het instructierecht en/of strijd met het goed werkgeverschap en/of inbreuk op (fundamentele) grondrechten;

II nietigverklaring dan wel vernietiging van het door RET gehanteerde tatoeagebeleid wegens strijd met de goede zeden, openbare orde en/of dwingende wetsbepalingen;

III     RET te gebieden alle aan overtreding van het door haar gehanteerde tatoeagebeleid verbonden arbeidsrechtelijke maatregelen en/of sancties ongedaan te maken, op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 per dag dat RET hiermee in gebreke blijft, met een maximum van € 50.000,00;

IV RET te verbieden arbeidsrechtelijke maatregelen en/of sancties te verbinden aan het niet naleven van het door haar gehanteerde tatoeagebeleid, op straffe van een boete  van € 5.000,00 per overtreding.

3.2 RET voert verweer tegen de vorderingen.

3.3 Voor zover voor de beoordeling van belang, wordt hierna ingegaan op de stellingen waarmee VOR en RET de vordering en het verweer daartegen (verder) onderbouwen.

4. De beoordeling 

4.1 RET voert aan dat VOR niet-ontvankelijk verklaard moet worden in haar vordering, met als voornaamste reden dat VOR onvoldoende geprobeerd heeft het gevorderde door het voeren van overleg met RET te bereiken (artikel 3:305a lid 3 aanhef en onder c BW). De kantonrechter is echter van mening dat ook al zou dit zo Zijn en ook al had VOR meer   overleg moeten plegen, dit gelet op de tegengestelde standpunten van partijen waarschijnlijk niet tot resultaat had geleid. Het is immers een kwestie van ja (het tatoeagebeleid blijft) of nee (dat beleid gaat van tafel). Een middenweg, door overleg te bereiken, lijkt er niet te zijn.

4.2 Voor zover RET nog andere redenen aanvoert om VOR niet-ontvankelijk te verklaren in haar vordering, ziet de kantonrechter geen reden daarop in te gaan. Het gaat partijen er in deze zaak immers beide om duidelijkheid te krijgen over het tatoeagebeleid dat RET voert. Niet valt in te zien welk belang RET er bij heeft een oordeel over die vraag te laten stranden bij niet-ontvankelijkheid van VOR. Of dat belang moet zijn dat het beleid dan in het geheel niet wordt getoetst, maar omdat RET, zoals hierna blijkt, in het gelijk wordt gesteld, kan ook dat geen doorslaggevend belang (meer) zijn.

4.3 RET schrijft de BOA-OV’er, of COV’er (Controleur Openbaar Vervoer), kort gezegd voor zijn tatoeages tijdens de uitoefening van Zijn werk in uniform te bedekken. RET heeft in principe het recht dit te bepalen (artikel 7:660 BW). Zij is immers de werkgever en zij bepaalt hoe zij, via haar medewerkers, naar buiten wil treden, hoe terecht of onterecht de medewerker of ieder ander die regel ook vindt. RET hoeft dan ook, om het voorbeeld dat VOR noemt onder nummer 13. van haar conclusie van repliek te gebruiken, bijvOorbeeld niet aan te tonen dat reizigers tatoeages onwenselijk vinden.

4.4 Aan het recht van RET regels aan in dit geval tatoeages (of aan lichaamsversieringen in het algemeen) te stellen zitten echter wel grenzen, bijvoorbeeld, zoals VOR ook stelt, als het voorschrift in strijd is met goed werkgeverschap, de redelijkheid en de billijkheid en/of de fundamentele grondrechten van de werknemer. Of het tatoeagebeleid van RET deze grenzen overschrijdt, moet beoordeeld worden aan de hand van alle omstandigheden van het geval.

4.5 De kantonrechter is van oordeel dat het tatoeagebeleid van RET de onder 4.4 genoemde grenzen niet overschrijdt. RET legt uit dat de COV’er een bijzondere positie heeft doordat hij beschikt over politiebevoegdheden en geweldsmiddelen. Dit vereist, zoals RET terecht opmerkt, een neutrale en professionele uitstraling. De reiziger hoeft slechts de COV’er te zien, een medewerker van in dit geval RET met bepaalde bevoegdheden voor het geval het mis gaat, iemand met autoriteit waartoe de reiziger zich zonder reserves kan wenden. De ‘mens achter de COV’er’, om hem zo maar te noemen, is in de relatie COV’er-reiziger niet van (doorslaggevend) belang en hoeft door de reiziger dus niet gezien te worden. Omdat een tatoeage de persoon van de COV’ei laat zien, een gekozen tatoeage is immers gebaseerd op persoonlijke voorkeuren, waarden of achtergronden van de COV’er, is het niet onredelijk dat RET, met als doel, zoals gezegd: het laten zien van de COV’er, de medewerker vraagt zijn tatoeage bij zijn dienst in uniform te bedekken. In de praktijk zal dit over het algemeen slechts neerkomen op een lange mouw, een extra knoopje dicht of een pleister. Het tast de vrijheid van een medewerker een tatoeage te zetten en in zijn privétijd te tonen dan ook niet wezenlijk aan. Onder nummer 11. van haar akte van 23 juni 2020 haalt VOR in dit verband een COV’er aan die verdrietig is om het beleid omdat hij dan niet zichzelf kan zijn. Dat is nu echter juist de bedoeling: de COV’er moet zich als zodanig laten zien, niet als zichzelf.

 • 4.6 Gelet op de onder 4.5 genoemde bijzondere taak van de COV’er, is naar het oordeel van de kantonrechter geen sprake van willekeur als RET het beleid niet hanteert voor al haar werknemers. Met het verwijt van VOR dat RET haar beleid niet consequent handhaaft kan de kantonrechter in het kader van de beoordeling van deze zaak niets, al is het maar omdat       een gedegen en uitgebreid overzicht over wanneer wel en wanneer niet werd gehandhaafd ontbreekt, nog los van het feit dat RET deze stelling van VOR betwist.
 • 4.7 De conclusie van het voorgaande is dat RET mag verlangen dat COV’ers hun tatoeages bedekken. Voor toewijzing van de vorderingen van VOR bestaat dan ook geen aanleiding.

4.8 VOR is de in het ongelijk gestelde partij. Zij wordt daarom veroordeeld in de kosten van de procedure. Aan salaris voor de gemachtigde van RET worden hele punten toegekend voor de conclusie van antwoord en de conclusie van dupliek en een half punt voor de akte van 21 juli 2020. Het gaat om een vordering van onbepaalde waarde. De kantonrechter bepaalt de waarde van één punt aan gemachtigdensalaris daarom zelf en wel op € 360,00.

 • 4.9 Dit vonnis wordt zoals RET vordert wat de proceskostenveroordeling betreft ‘uitvoerbaar bij voorraad’ verklaard. Dit betekent dat als in hoger beroep wordt gegaan tegen dit vonnis, VOR de proceskosten wel alvast aan RET moet betalen.

 • De beslissing

De kantonrechter:

wijst de vorderingen van VOR af; 

veroordeelt VOR in de kosten van de procedure, tot aan deze uitspraak aan de kant van RET vastgesteld op € 900,00 aan salaris voor de gemachtigde en voor het geval VOR niet binnen veertien dagen na het wijzen van dit vonnis vrijwillig aan deze veroordeling voldoet, begroot op € 120,00 aan nasalaris, te. vermeerderen met betekeningskosten als betekening van dit vonnis plaatsvindt, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente op grond van artikel 6: 119 BW vanaf veertien dagen naAlet wijzen van dit vonnis tot aan de dag van de algehele betaling; verklaart dit vonnis wat de proceskostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.H. Poiesz en uitgesproken ter openbare terechtzitting. 686

doorAdverschuren23

Uitspraak betreffende kortgeding “tekort aan roostervrijedagen in roosters van veteranen” bij de RET-NV

Rotterdam, 24 juli 2020

Beste leden van de VOR,

De VOR heeft n.a.v. intern geschil inzake “te kort” aan roostervrije dagen in de roosters van de veteranen werkzaam bij de RET N.V. een rechtszaak gevoerd tegen de RET N.V. 

Wij konden dit mede onderbouwen middels roosters van een collega (lid). Deze roosters hebben wij ook als leidraad meegenomen in deze zaak.

De afgelopen maanden hebben wij diverse malen geprobeerd om de organisatie duidelijk te maken dat de berekening die gehanteerd werd volgens de VOR niet klopte. De RET bleef van mening verschillen. Hierop hebben wij dit dossier opgeschaald naar juristen waarmee de VOR samenwerken. De VOR heeft het dossier samen met de jurist goed voorbereid en toen voorgelegd bij de rechtbank. 

Begin juli heeft de kantonrechter uitspraak gedaan:

In het kort 

 • Verklaart dat RET artikel 1.9 van de WRR niet correct is nagekomen.
 • Verklaart dat client een aantal roostervrije dagen mist, en deze moeten alsnog worden toegekend.
 • Verklaart dat de gemiste roostervrije dagen, niet mogen worden verrekend met te weinig gemaakte uren in de hiervoor genoemde jaren.

  Conclusie: De kantonrechter heeft ons volledig in het gelijk gesteld.

Op 1 september is er na aanleiding van deze uitspraak een overleg tussen afvaardiging VOR en 

 RET N.V. De VOR gaat ervan uit dat de organisatie hier zal aangeven hoe dit zal worden opgelost.

Binnen de RET N.V. zal deze uitspraak gevolgen geven uiteraard houden wij onze leden hiervan op de hoogte.

Het bestuur VOR

doorAdverschuren23

Regeling intrekking toegekend verlof. (ivm corona crisis)

Intrekken toegekend verlof

Tijdens deze coronacrisis willen sommige collega’s hun toegekende verlof intrekken. Met de vakbonden, OR en directie is overleg geweest hoe we hiermee omgaan de komende tijd. Vandaag is hierover een besluit genomen.

Voor toegekend verlof dat is ingepland tussen 3 april en 1 oktober 2020 geldt het volgende:

 • Toegekend verlof wordt in principe geheel opgenomen. Als je daar bezwaar tegen hebt dan geldt: je moet twee weken (naar rato) verlof verplicht nemen en de rest mag je teruggeven.
 • Heb je meer dan twee weken opgenomen? Dan mag je de verlofuren boven twee weken intrekken.
 • Het geldt niet alleen voor aansluitende periodes maar ook voor vakantiedagen of kortere perioden.
 • We kunnen geen garantie geven dat de teruggeboekte vakantie uren later in het jaar of in de eerste helft van 2021 op de gewenste datum kunnen worden opgenomen. Uiteraard proberen we dat wel zoveel mogelijk.
 • Dit geldt voor alle medewerkers, van alle afdelingen.

Voor sommige collega’s zal dit geen probleem zijn, maar we begrijpen dat het voor andere collega’s wel vervelende situaties kan opleveren. Als je al lang hebt uitgekeken naar je vakantie die nu helaas niet door kan gaan wil je dit graag op een ander moment inhalen. Normaal gesproken zouden we hier natuurlijk graag aan tegemoet willen komen. Maar we zitten nu in zo’n uitzonderlijke situatie dat dit niet altijd mogelijk is.

Verlof zoveel mogelijk spreiden

Op veel afdelingen is het verlof al voor een groot deel van het jaar ingepland en is er weinig ruimte om hier grote wijzigingen in aan te brengen. Als iedereen nu zijn verlof intrekt en dit de tweede helft van het jaar, of volgend jaar, op wil nemen kunnen we ons werk niet meer goed uitvoeren.

Heb jij daarom langer dan twee weken verlof dat al toegekend is? Dan stellen we het op prijs als je al je alle toegekende verlofdagen opneemt.

Heb jij nog geen vakantie aangevraagd dit jaar? De werkgever is wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat alle medewerkers twee keer hun arbeidstijd per week aaneengesloten als verlof kunnen opnemen. Dus vragen we je om in de periode tot 1 oktober in ieder geval twee weken op te nemen.

Bron, RET

doorAdverschuren23

Collega’s RET voetbalteam!

Het door de VOR gesponsord RET voetbalteam.