Schrijvers archief Adverschuren23

doorAdverschuren23

Uitspraak Hoger beroep Tatoeagebeleid RET.

Hof Den Haag veegt tatoeagebeleid RET van tafel!

Op 28 december jl. heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in de door de Vakorganisatie Onafhankelijk RET-personeel (VOR) ingestelde procedure tegen de RET.

De zaak draaide om het tatoeagebeleid van de RET op grond waarvan de controleurs openbaar vervoer (COV-ers) geen zichtbare tatoeages mogen dragen als zij hun werk in uniform verrichten. De VOR wilde dat dit beleid van tafel ging. Dit vanwege de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer dat met dit beleid wordt gemaakt. Nu de RET hierover niet het gesprek wilde aangaan met de VOR, is de VOR in 2020 naar de rechter gestapt.

In september 2020 heeft de kantonrechter Rotterdam geoordeeld dat de RET het tatoeagebeleid mag handhaven. Na bestudering van deze teleurstellende uitspraak heeft het bestuur van de VOR samen met de behandelende advocaten van BASE Advocaten besloten om zich niet hierbij neer te leggen. Dit vanwege de overtuiging dat het tatoeagebeleid van de RET een onacceptabele inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van de COV-ers en het instructierecht van de RET als werkgever te buiten gaat. Om die reden heeft het bestuur van de VOR besloten om BASE Advocaten de opdracht te geven hoger beroep in te stellen tegen het vonnis bij het Gerechtshof te Den Haag.

Het Gerechtshof Den Haag heeft nu geoordeeld dat de door de VOR gemaakte bezwaren volkomen terecht zijn en heeft het tatoeagebeleid van de RET per direct van tafel geveegd. Het hof heeft op verzoek van de VOR verklaard dat het tatoeagebeleid in strijd is met goed werkgeverschap. Daarmee staat vast dat de COV-ers niet (langer) verplicht zijn dit beleid na te komen. De reden hiervoor is kort gezegd dat het beleid volgens het hof inderdaad een ongerechtvaardigde inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van de betreffende medewerkers.

Het was een kwestie van de lange adem, maar de VOR is zeer tevreden met het bereikte resultaat. De VOR is deze procedure begonnen (en heeft deze doorgezet) vanuit een gevoel van onrecht. Dit onrecht is nu recht gezet. Het tatoeagebeleid is van tafel.

Mocht je nog vragen hebben over deze uitspraak of de gevolgen daarvan, neem dan contact op met Henk Lansink (VOR) of met mr. Jan-Willem van Geen (BASE Advocaten).

Om de uitspraak volledig te lezen klik op deze link https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:2552

doorAdverschuren23

Tussentijds MTO 2021

Beste leden van de VOR.

De vragenlijst MTO 2021 is in goed overleg tussen directie en afvaardiging van de OR opgesteld.

Je krijgt via je RET mail een uitnodiging om deze vragenlijst in te vullen.

Dit gebeurd absoluut anoniem alleen het onderzoeksbureau kan aan de hand van codes volgen of er wel of niet gestemd is door bepaalde codes en kan dan ook een herinneringsmail naar die code sturen.

Wij als VOR vinden het van groot belang dat dit tussentijdse MTO wordt ingevuld door zoveel mogelijk werknemers van daar ook de oproep op de site. Immers dit is de kans om het te laten weten aan de directie hoe jij de afgelopen best wel zware periode hebt beleeft.

Kortom let op je mailbox en vul hem in.

Bestuur VOR

doorAdverschuren23

Zware beroepenregeling vastgesteld bij RET

Beste leden van de VOR.

Met blijdschap kunnen de RET en de vakbonden melden dat zij de zware beroepenregeling hebben vastgesteld. Met deze regeling, die ingaat per 1 augustus 2021, kan een deel van onze collega’s mogelijk tot drie jaar eerder met pensioen. Medewerkers die voor de regeling in aanmerking komen krijgen een uitnodiging om zich aan te melden voor een pensioengesprek.

Maximaal drie jaar eerder stoppen.

De medewerkers die gebruikmaken van de zware-beroepenregeling krijgen een uitkering van 22.164 euro bruto per jaar tot zij de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Het bedrag wordt jaarlijks bijgesteld aan de hand van wijzigingen in de AOW-uitkering. De regeling geldt voor medewerkers in de CAO RET NV die minstens tien jaar bij de RET een zwaar beroep uitoefenen en tussen nu en 2025 maximaal drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd zitten. Voor medewerkers die vallen onder de cao OV wordt na de zomer het overleg weer opgestart tussen de cao-partijen over een regeling vervroegd uittreden. Zodra hierover meer bekend is informeren we je.

Met de stadsvervoersector is vastgesteld wat een ‘zwaar beroep’ is. Er is een lijst vastgesteld met deze <functies>, denk daarbij aan functies met avond-/nachtdiensten en/of een uitvoerende technische functie.

Persoonlijk inzicht.

Medewerkers kunnen zelf kiezen of zij drie, twee of één jaar voor de AOW- gerechtigde leeftijd gebruik willen maken van de regeling. Het bedrag dat zij van de RET ontvangen, kunnen zij eventueel aanvullen met het eerder laten ingaan van het ABP-pensioen. Iedereen die in aanmerking komt en interesse heeft in de regeling wordt uitgenodigd voor een persoonlijk pensioengesprek met Marja Boon. We willen dat medewerkers met de hoogste leeftijd als eerste de gelegenheid krijgen op een pensioengesprek. Medewerkers in een zwaar beroep die in 2022 en 2023 de aow-gerechtigde leeftijd bereiken hebben daarom al een uitnodiging voor een pensioengesprek ontvangen. Als deze groep geweest is komen jaargangen 2024 en 2025 aan de beurt, daarna 2026, 27 en 2028. Wie echt deel wil nemen aan de regeling doet minimaal een half jaar van tevoren een aanvraag.

Vanaf medio september kunnen medewerkers zich formeel aanmelden. We laten je uiteraard nog weten hoe dit in z’n werk gaat. De medewerker wordt in ieder geval geacht zijn resterende verloftegoed te hebben opgenomen zodra hij/zij uit dienst gaat, tenzij de dienst dit niet toelaat. In dat geval wordt het resterende verloftegoed uitbetaald.

Mogelijk maximum deelnemers.

Eind april is een enquête uitgestuurd naar alle medewerkers die in aanmerking komen. 90% van deze medewerkers gaf aan interesse te hebben. Interesse betekent natuurlijk nog niet dat iedereen ook daadwerkelijk zal deelnemen. De financiële gevolgen van deelname aan zo’n regeling zijn namelijk voor iedereen anders en pas wanneer je het hele plaatje kent, kan je een zorgvuldig besluit nemen.

In totaal komen tot en met 2025 zo’n 500 collega’s in aanmerking voor deze regeling. Dat zijn er heel veel. Voor sommige afdelingen is de extra uitstroom goed op te vangen, maar als alle monteurs of bestuurders tegelijk met pensioen gaan hebben we wel een probleem. Daarom bekijken de RET en vakbonden gezamenlijk of een mogelijk maximum aantal deelnemers per jaar of per afdeling nodig is. Hierover verwachten we in september duidelijkheid te hebben. Zodra dit duidelijk is kunnen medewerkers die dat willen een aanvraag doen. Op dit moment worden al extra inspanningen gedaan om nieuwe medewerkers te werven en op te leiden. De RET zet zich maximaal in om zoveel mogelijk medewerkers te kunnen laten deelnemen aan de regeling.

Lijst “zware beroepen” functies:
Autobuschauffeur (CAO RET NV) Trambestuurder Servicemedewerker Metrobeambte Metrobestuurder
Medewerker Toezicht
Controleur Openbaarvervoer OV-surveillant
Monteur Metro
Monteur Bus
Monteur Componenten
Medewerker Reiniging Mat
Monteur Tram
Hoofdmonteur Technische Automatisering Monteur Railtechniek
Verkeersleider Metro Beveiligingsbeambte
Dienstleider Veiligheidstoezicht
Machinist
Medewerker Reizigersinformatie
Sectiechef Veiligheid
Teamchef
Dienstleider Techniek Eiland Monteur Technische Automatisering Monteur Schade
Chef Verkeersleiding
Opleider I&T metro
Coördinator Trouble Shoot
Medewerker Exploitatie Kwaliteitsmedewerker Exploitatie Meewerkend Voorman Reiniging Materieel Teamchef Railtechniek
Verkeersleider Bus Verkeersleider Bus/Tram Coördinator-Controleur Ov COV/DLVTZ
Monteur Bovenleiding Monteur Tractie Werkmeester

doorAdverschuren23

Ondersteuning vakbondsleden.

Rotterdam 30 juli 2021

Update: Ondersteuning VOR leden.

Vanaf het begin van dit jaar heeft de VOR wederom één van haar leden bijgestaan inzake de afwikkeling van een tegen haar gerichte klacht en de gedwongen vrijstelling van werk als gevolg hiervan. In dat kader is ook besloten om BASE Advocaten te betrekken. Nu de RET geen goede uitleg kon geven voor de gedwongen vrijstelling en zij bovendien zeer veel tijd liet verstrijken, heeft BASE Advocaten namens onze collega een kort geding aangespannen bij de rechtbank Rotterdam. Dit met succes. De RET is veroordeeld om onze collega per direct haar werkzaamheden te laten hervatten en een rectificatie uit te sturen.

Ook daarom bent u lid van de VOR!

Wordt daarom lid (wanneer u dat nog niet bent) van de vakbond met en voor de leden! VOR

Wij maken tevens gelijk gebruik van dit schrijven om u een fijne vakantie toe te wensen

Met vriendelijke groeten,

Bestuur VOR

doorAdverschuren23

Hoe zit het nu precies met het afschrijven van wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen/uren?

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Volgens de wet heb je ieder jaar recht op een minimum aantal vakantiedagen. Je hebt minimaal recht op 4 keer de overeengekomen arbeidsduur per week. Als je bijvoorbeeld 40 uur in de week werkt, dan heb je recht op (40 x 4) 160 vakantie uren per jaar. Dat komt neer op 20 werkdagen. Dat zijn de wettelijke vakantiedagen.

Vaak krijg je extra vakantiedagen van je werkgever. Dat kan in een cao, bedrijfsreglement of in je individuele arbeidsovereenkomst overeengekomen zijn. Deze extra vakantiedagen worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

Wettelijke vakantiedagen vervallen binnen zes maanden nadat het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Met andere woorden: de wettelijke vakantiedagen die je in 2018 hebt opgebouwd en niet hebt opgenomen, vervallen op 1 juli 2019. In je cao of arbeidsovereenkomst kan een ruimere vervaltermijn staan.
Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren vaak pas na 5 jaar tenzij er een andere regeling in de cao is opgenomen.

(bron vakbond de Unie)

doorAdverschuren23

Hulp bij Belasting papieren invullen

Ook dit jaar heeft Imro Davids aangegeven ons weer te willen helpen om leden, die daar om vragen, te helpen bij het invullen van de belastingformulieren. Wat u moet doen en welke gegevens hij nodig heeft kunt u hier onder lezen.

U kunt Imro Davids bellen 06-10255392 (na 17:00 uur) of mailen naar: davids.imro@gmail.com

Welke gegevens heb ik nodig voor de belastingaangifte 2021? Bekijk het overzicht

Deze gegevens hebt ik nodig.

Ledenpas VOR

Uiteraard zal Imro eerst contact opnemen met de penningmeester om te controleren of de contributie betalingen gedaan zijn. Dit zijn wij helaas genoodzaakt te doen omdat in het verleden hier wel eens misbruik van gemaakt werd.

Persoonlijke gegevens

·        uw burgerservice nummer (BSN) en eventueel dat van uw partner en kinderen

·        uw rekeningnummer

·        uw DigiD en dat van uw partner

·        Of een volmacht( machtigingscode van de belastingdienst)

Inkomsten

·        uw jaaropgaven over 2021
En als u die niet hebt: uw salarisstroken

·        ontvangen partneralimentatie

Bankrekeningen

·        het jaaroverzicht 2021 van uw betaalrekening

·        het jaaroverzicht 2021 van uw spaarrekening en dat van uw kinderen

·        het jaaroverzicht 2021 van uw beleggingen

Wonen

·        de WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2021
Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gekregen.

·        de jaaropgaaf van uw hypotheek

·        bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening

Aftrekposten

U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:

·        giften

·        zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen
De eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken.

·        betaalde partneralimentatie

·        als u geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten

Overig

·        gegevens van leningen en andere schulden

·        gegevens van betaalde lijfrentepremies

·        een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)

·        gegevens over dividend

Alleen als u deze hebt gehad:

·        de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2021

·        de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2021

doorAdverschuren23

Nieuw VOR E-mail adres!!!!!

Beste leden van de VOR.

De VOR heeft vanaf heden een nieuw E-mailadres

vor-rotterdam@outlook.com

Hier kunt u terecht voor:

 • Vragen aan het bestuur van de VOR
 • Vragen aan de penningmeester
 • Vragen m.b.t. Individuele belangenbehartiging
 • Adres/E-mail/telefoon wijzigingen doorgeven
 • Vragen voor de werkgroepen en OR-leden van de VOR

Hiermee hopen wij u nog beter tot uw dienst te zijn.

Met vriendelijke groet, bestuur VOR

doorAdverschuren23

Uitspraak betreffende kortgeding “tekort aan roostervrijedagen in roosters van veteranen” bij de RET-NV

Rotterdam, 24 juli 2020

Beste leden van de VOR,

De VOR heeft n.a.v. intern geschil inzake “te kort” aan roostervrije dagen in de roosters van de veteranen werkzaam bij de RET N.V. een rechtszaak gevoerd tegen de RET N.V. 

Wij konden dit mede onderbouwen middels roosters van een collega (lid). Deze roosters hebben wij ook als leidraad meegenomen in deze zaak.

De afgelopen maanden hebben wij diverse malen geprobeerd om de organisatie duidelijk te maken dat de berekening die gehanteerd werd volgens de VOR niet klopte. De RET bleef van mening verschillen. Hierop hebben wij dit dossier opgeschaald naar juristen waarmee de VOR samenwerken. De VOR heeft het dossier samen met de jurist goed voorbereid en toen voorgelegd bij de rechtbank. 

Begin juli heeft de kantonrechter uitspraak gedaan:

In het kort 

 • Verklaart dat RET artikel 1.9 van de WRR niet correct is nagekomen.
 • Verklaart dat client een aantal roostervrije dagen mist, en deze moeten alsnog worden toegekend.
 • Verklaart dat de gemiste roostervrije dagen, niet mogen worden verrekend met te weinig gemaakte uren in de hiervoor genoemde jaren.

  Conclusie: De kantonrechter heeft ons volledig in het gelijk gesteld.

Op 1 september is er na aanleiding van deze uitspraak een overleg tussen afvaardiging VOR en 

 RET N.V. De VOR gaat ervan uit dat de organisatie hier zal aangeven hoe dit zal worden opgelost.

Binnen de RET N.V. zal deze uitspraak gevolgen geven uiteraard houden wij onze leden hiervan op de hoogte.

Het bestuur VOR

doorAdverschuren23

Regeling intrekking toegekend verlof. (ivm corona crisis)

Intrekken toegekend verlof

Tijdens deze coronacrisis willen sommige collega’s hun toegekende verlof intrekken. Met de vakbonden, OR en directie is overleg geweest hoe we hiermee omgaan de komende tijd. Vandaag is hierover een besluit genomen.

Voor toegekend verlof dat is ingepland tussen 3 april en 1 oktober 2020 geldt het volgende:

 • Toegekend verlof wordt in principe geheel opgenomen. Als je daar bezwaar tegen hebt dan geldt: je moet twee weken (naar rato) verlof verplicht nemen en de rest mag je teruggeven.
 • Heb je meer dan twee weken opgenomen? Dan mag je de verlofuren boven twee weken intrekken.
 • Het geldt niet alleen voor aansluitende periodes maar ook voor vakantiedagen of kortere perioden.
 • We kunnen geen garantie geven dat de teruggeboekte vakantie uren later in het jaar of in de eerste helft van 2021 op de gewenste datum kunnen worden opgenomen. Uiteraard proberen we dat wel zoveel mogelijk.
 • Dit geldt voor alle medewerkers, van alle afdelingen.

Voor sommige collega’s zal dit geen probleem zijn, maar we begrijpen dat het voor andere collega’s wel vervelende situaties kan opleveren. Als je al lang hebt uitgekeken naar je vakantie die nu helaas niet door kan gaan wil je dit graag op een ander moment inhalen. Normaal gesproken zouden we hier natuurlijk graag aan tegemoet willen komen. Maar we zitten nu in zo’n uitzonderlijke situatie dat dit niet altijd mogelijk is.

Verlof zoveel mogelijk spreiden

Op veel afdelingen is het verlof al voor een groot deel van het jaar ingepland en is er weinig ruimte om hier grote wijzigingen in aan te brengen. Als iedereen nu zijn verlof intrekt en dit de tweede helft van het jaar, of volgend jaar, op wil nemen kunnen we ons werk niet meer goed uitvoeren.

Heb jij daarom langer dan twee weken verlof dat al toegekend is? Dan stellen we het op prijs als je al je alle toegekende verlofdagen opneemt.

Heb jij nog geen vakantie aangevraagd dit jaar? De werkgever is wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat alle medewerkers twee keer hun arbeidstijd per week aaneengesloten als verlof kunnen opnemen. Dus vragen we je om in de periode tot 1 oktober in ieder geval twee weken op te nemen.

Bron, RET

doorAdverschuren23

Collega’s RET voetbalteam!

Het door de VOR gesponsord RET voetbalteam.