Schrijvers archief Adverschuren23

Adverschuren23 doorAdverschuren23

Laatste stand van zaken 4 augustus 2020 VOR /OR

Rotterdam, 4 augustus 2020

Beste kader/fractieleden en leden van de VOR,

Er is de afgelopen weken vanuit de VOR gekozen om niet met nieuwsbrieven te komen. Aangezien elk bericht welke vermeld zou worden door de hectiek weer snel achterhaald zou kunnen zijn. 

De VOR wil jullie toch graag op de hoogte houden van een aantal zaken die op dit moment spelen binnen OR en VOR:

 • De RET heeft de bonus nul verzuim regeling met ingang van 1 augustus 2020 afgeschaft. Uiteraard is er door de OR tegen geprotesteerd en heeft zelf haar advocaat er naar laten kijken maar het was ook juridisch gezien niet tegen te houden helaas.
 • De RET had eenzijdig de Cao-onderhandelingen verplaatst naar 2021.

De VOR (andere bonden) hebben hier fel op geageerd. Er komt nu alsnog een 1e overleg. Op 5 augustus 2020.

 • De RET had het voornemen om op korte termijn de weekendmetro weer te laten rijden.

De OR heeft zich hierover negatief uitgesproken bij directie. 

 • Het is voorlopig uitgesteld tot september 2020
 • De OR brengt constant onder de aandacht bij de directie betreffende de “kortzichtigheid” van afdeling DRP wat wij met name terugzien in de diensten (slip- gebroken diensten) ondanks Corona perikelen.

Blijft aandachtspunt OR in overleg met directie dat;

 • De RET nog steeds geen enkele toezegging gedaan heeft aan de OR n.a.v. laatste enquête gehouden onder het personeel inzake knelpunten diensten en roosters Exploitatie.
 • De directie ondanks dat de VOR in het gelijk is gesteld door de “ínterne” bezwarencommissie steeds vaker de laatste maanden nul op rekest krijgt van directie. En daarmee de geloofwaardigheid van de bezwarencommissie onder druk zet.

De OR verwacht hier actie in en heeft dit ook aangegeven bij directie

De VOR bekijkt voor vervolgactie per dossier wel/niet rechtsgang.

 • De VOR heeft op dit moment nog 2 rechtszaken lopen tegen de RET.
 • Tatoeagebeleid. (21 augustus 2020)
 • Feestdagcompensatie.
 • Roostervrije dagen Exploitatie veteranen. Inmiddels uitspraak over geweest en gewonnen door de VOR zie berichtgeving elders en in uw mailbox.

Dit is een klein aantal zaken die op dit moment lopen binnen OR en VOR.

De VOR en OR zal zich altijd blijven inzetten voor de collega’s al is dit niet altijd inzichtelijk, maar daar kunt u vanuit gaan. 

Zijn er vragen voor de VOR en/of OR dan kunt u die altijd stellen via www.vor-rotterdam.nl en/of facebook VOR Rotterdam. 

Of bij de werkgroepleden Rene Lucas (Rail Metro Tram) Martin Boersma (Bus) Willen Proper (Veiligheid)

Ook kunt u in deze tijden als VOR-lid indien nodig nog steeds op ondersteuning vanuit de Individuele Belangenbehartiging rekenen.  Aanmelden via( Tel 06-51262015  Willem Proper (Met vakantie van 5 augustus t/m 31 augustus). Waarnemer Henk Lansink 06-27319104

Het bestuur VOR

Adverschuren23 doorAdverschuren23

Voortgang rechtszaken Tatoeage beleid RET en andere lopende zaken

Onderwerp: Stand van zaken Tattoo beleid en andere lopende recht zaken.

30 juli 2020.

De uitspraak inzake het Tatoeage beleid is vastgesteld op 21 augustus 2020. Wij houden u op de hoogte!!

26 juni 2020,

Zoals het er nu naar uitziet komt er in de zaak “Tatoeage beleid RET” vrijdag 24 juli 2020 een uitspraak. Dit uiteraard onder voorbehoud dat de kantonrechter meegaat in deze datum, hij kan het namelijk nog uitstellen. Wij houden u op de hoogte.
Helaas weer uitgesteld!!

Beste Collega, 18 april 2020

Door het welbekende Coronavirus heeft de zaak Tattoobeleid een ander loop gekregen dan gebruikelijk:

Voor wat betreft het traject geldt het volgende: Vanwege de corona-problematiek gaat de geplande mondelinge behandeling van maandag 20 april 2020 niet door. Omdat het op korte termijn niet mogelijk is wel een mondelinge behandeling plaats te laten vinden, is door de rechtbank besloten om een nadere schriftelijke ronde toe te staan. Dit betekent dat de VOR uiterlijk maandag 27 april 2020 een schriftelijke conclusie van repliek kan indienen. Dit zal de VOR ook gaan doen. Hierna zal de RET in de gelegenheid worden gesteld hierop schriftelijk te reageren. De termijn daarvoor zal de kantonrechter nog bepalen. Na deze tweede schriftelijke ronde zal de kantonrechter in principe uitspraak doen, tenzij blijkt dat een mondelinge behandeling van de zaak toch noodzakelijk is.

We houden jullie op de hoogte

Met vriendelijke groeten

Henk Lansink

Secretaris Ondernemingsraad

Telefoon: 0627319104

Adverschuren23 doorAdverschuren23

Regeling intrekking toegekend verlof. (ivm corona crisis)

Intrekken toegekend verlof

Tijdens deze coronacrisis willen sommige collega’s hun toegekende verlof intrekken. Met de vakbonden, OR en directie is overleg geweest hoe we hiermee omgaan de komende tijd. Vandaag is hierover een besluit genomen.

Voor toegekend verlof dat is ingepland tussen 3 april en 1 oktober 2020 geldt het volgende:

 • Toegekend verlof wordt in principe geheel opgenomen. Als je daar bezwaar tegen hebt dan geldt: je moet twee weken (naar rato) verlof verplicht nemen en de rest mag je teruggeven.
 • Heb je meer dan twee weken opgenomen? Dan mag je de verlofuren boven twee weken intrekken.
 • Het geldt niet alleen voor aansluitende periodes maar ook voor vakantiedagen of kortere perioden.
 • We kunnen geen garantie geven dat de teruggeboekte vakantie uren later in het jaar of in de eerste helft van 2021 op de gewenste datum kunnen worden opgenomen. Uiteraard proberen we dat wel zoveel mogelijk.
 • Dit geldt voor alle medewerkers, van alle afdelingen.

Voor sommige collega’s zal dit geen probleem zijn, maar we begrijpen dat het voor andere collega’s wel vervelende situaties kan opleveren. Als je al lang hebt uitgekeken naar je vakantie die nu helaas niet door kan gaan wil je dit graag op een ander moment inhalen. Normaal gesproken zouden we hier natuurlijk graag aan tegemoet willen komen. Maar we zitten nu in zo’n uitzonderlijke situatie dat dit niet altijd mogelijk is.

Verlof zoveel mogelijk spreiden

Op veel afdelingen is het verlof al voor een groot deel van het jaar ingepland en is er weinig ruimte om hier grote wijzigingen in aan te brengen. Als iedereen nu zijn verlof intrekt en dit de tweede helft van het jaar, of volgend jaar, op wil nemen kunnen we ons werk niet meer goed uitvoeren.

Heb jij daarom langer dan twee weken verlof dat al toegekend is? Dan stellen we het op prijs als je al je alle toegekende verlofdagen opneemt.

Heb jij nog geen vakantie aangevraagd dit jaar? De werkgever is wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat alle medewerkers twee keer hun arbeidstijd per week aaneengesloten als verlof kunnen opnemen. Dus vragen we je om in de periode tot 1 oktober in ieder geval twee weken op te nemen.

Bron, RET

Adverschuren23 doorAdverschuren23

Collega’s RET voetbalteam!

Het door de VOR gesponsord RET voetbalteam.


Adverschuren23 doorAdverschuren23

Korting voor onze leden.

Door middel van het tonen van de VOR ledenpas kunt u bij verschillende bedrijven de daarbij genoemde korting krijgen:

Ga naar de pagina ledenpas korting door op onderstaande link te klikken.

Ledenpas Korting

Houdt de website in de gaten er komen de komende tijd nog meer bedrijven bij!