Categorie Archief Diversen

Adverschuren23 doorAdverschuren23

Voorgang rechtszaak Tatoeage beleid RET

Onderwerp: Stand van zaken Tattoo beleid

Beste Collega,

Door het welbekende Coronavirus heeft de zaak Tattoobeleid een ander loop gekregen dan gebruikelijk:

Voor wat betreft het traject geldt het volgende: Vanwege de corona-problematiek gaat de geplande mondelinge behandeling van maandag 20 april 2020 niet door. Omdat het op korte termijn niet mogelijk is wel een mondelinge behandeling plaats te laten vinden, is door de rechtbank besloten om een nadere schriftelijke ronde toe te staan. Dit betekent dat de VOR uiterlijk maandag 27 april 2020 een schriftelijke conclusie van repliek kan indienen. Dit zal de VOR ook gaan doen. Hierna zal de RET in de gelegenheid worden gesteld hierop schriftelijk te reageren. De termijn daarvoor zal de kantonrechter nog bepalen. Na deze tweede schriftelijke ronde zal de kantonrechter in principe uitspraak doen, tenzij blijkt dat een mondelinge behandeling van de zaak toch noodzakelijk is.

We houden jullie op de hoogte

Met vriendelijke groeten

Henk Lansink

Secretaris Ondernemingsraad

Telefoon: 0627319104

Adverschuren23 doorAdverschuren23

Uitbetaling vakantiegeld en regeling intrekking toegekend verlof.

Het vakantiegeld wordt ook dit jaar bij ons gewoon uitbetaald in de maand waarop je het gewend bent te krijgen. In april voor medewerkers vallend onder de CAO OV en in mei voor alle medewerkers in de CAO NV. In de media werd erover gesproken dat veel bedrijven het vakantiegeld later uitbetalen maar bij de RET is dit niet van toepassing.

Intrekken toegekend verlof

Tijdens deze coronacrisis willen sommige collega’s hun toegekende verlof intrekken. Met de vakbonden, OR en directie is overleg geweest hoe we hiermee omgaan de komende tijd. Vandaag is hierover een besluit genomen.

Voor toegekend verlof dat is ingepland tussen 3 april en 1 oktober 2020 geldt het volgende:

  • Toegekend verlof wordt in principe geheel opgenomen. Als je daar bezwaar tegen hebt dan geldt: je moet twee weken (naar rato) verlof verplicht nemen en de rest mag je teruggeven.
  • Heb je meer dan twee weken opgenomen? Dan mag je de verlofuren boven twee weken intrekken.
  • Het geldt niet alleen voor aansluitende periodes maar ook voor vakantiedagen of kortere perioden.
  • We kunnen geen garantie geven dat de teruggeboekte vakantie uren later in het jaar of in de eerste helft van 2021 op de gewenste datum kunnen worden opgenomen. Uiteraard proberen we dat wel zoveel mogelijk.
  • Dit geldt voor alle medewerkers, van alle afdelingen.

Voor sommige collega’s zal dit geen probleem zijn, maar we begrijpen dat het voor andere collega’s wel vervelende situaties kan opleveren. Als je al lang hebt uitgekeken naar je vakantie die nu helaas niet door kan gaan wil je dit graag op een ander moment inhalen. Normaal gesproken zouden we hier natuurlijk graag aan tegemoet willen komen. Maar we zitten nu in zo’n uitzonderlijke situatie dat dit niet altijd mogelijk is.

Verlof zoveel mogelijk spreiden

Op veel afdelingen is het verlof al voor een groot deel van het jaar ingepland en is er weinig ruimte om hier grote wijzigingen in aan te brengen. Als iedereen nu zijn verlof intrekt en dit de tweede helft van het jaar, of volgend jaar, op wil nemen kunnen we ons werk niet meer goed uitvoeren.

Heb jij daarom langer dan twee weken verlof dat al toegekend is? Dan stellen we het op prijs als je al je alle toegekende verlofdagen opneemt.

Heb jij nog geen vakantie aangevraagd dit jaar? De werkgever is wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat alle medewerkers twee keer hun arbeidstijd per week aaneengesloten als verlof kunnen opnemen. Dus vragen we je om in de periode tot 1 oktober in ieder geval twee weken op te nemen.

Bron, RET

Adverschuren23 doorAdverschuren23

Corona crisis!! 2

Rotterdam 30 maart 2020

Beste leden van de VOR

De afgelopen weken waren zeer intens voor een ieder werkzaam binnen de RET, ook zal er de komende tijd nog veel van de collega’s gevraagd worden. Jammer genoeg is het einde van deze zeer vervelende periode nog niet in zicht.

Het bestuur van de VOR probeert samen met de OR er alles aan te doen om het voor de collega’s zo goed mogelijk te regelen

Het bestuur van de VOR communiceert daar waar nodig, en voor de zorgvuldigheid hebben wij gekozen om dit eenduidig te laten doen vanuit de organisatie. De werkvloer heeft belang bij duidelijkheid en is niet geholpen bij verschillende verhalen. Verder hebben wij ook een vertegenwoordiger in het crisisoverleg zitten, die ons terugkoppelt en prangende vragen vanuit de organisatie (werkvloer) hier voorlegt.

De ondernemingsraad heeft een delegatie die elke dag aanwezig is op het hoofdkantoor. Hieronder zit ook een aantal VOR-leden.

Met andere woorden, we doen er achter de schermen alles aan om datgene te bereiken wat voor de collega’s belangrijk is. Dat dit niet altijd lukt naar ieders tevredenheid is een gegeven.

Eenafvaardiging van VOR en FNV hebben ook overleg gehad met Maurice Unck en onze zorgen uitgesproken over een aantal zaken. Hierop gelijk afspreken gemaakt om de lijn met de Alg. directeur kort te houden mochten er zaken spelen.

Ook komen er veel vragen binnen via Facebook Vor Rotterdam, blijf dit doen en wij proberen deze binnen 24 uur te beantwoorden. Vragen kan ook nog steeds via www.vor-rotterdam.nl en u krijgt altijd antwoord.

Sterkte de komende tijd en gezamenlijk gaan we deze vervelende periode doorkomen.

Het bestuur VOR

Adverschuren23 doorAdverschuren23

Corona crisis!!

Beste leden van de VOR,
 
Het bestuur, aangevuld met fractieleden OR en werkgroepen, willen u, in deze onzekere tijden waar wij allemaal mee te maken hebben het volgende mededelen.
 
Wij zijn trots op al onze leden die zoveel als mogelijk door de gehele RET heen zich voor meer dan de volle 100% inzetten.
 
Wij beseffen maar al te goed wat dit betekent in deze crisistijd, er wordt vaak veel van u verwacht immers ook wij, zetten ons op de werkvloer in als buschauffeur tram-en metrobestuurders en mensen van Veilig (COV).
 
Vanuit de RET wordt er ook veel gedaan om het werken zoveel mogelijk in goede en gezonde technisch banen te leiden.
Er is een crisisteam opgezet wat via de veilige kanalen bijna dagelijks overleg heeft, ook zijn wij er als vakorganisatie in betrokken en proberen daar voor u, het werken buiten, zo veilig mogelijk te maken.  
 
De VOR als zodanig blijft zoveel als mogelijk ook uw belangen behartigen. Mocht het nodig zijn op persoonlijke vlak, kunt u altijd contact opnemen met onze belangenbehartiging coördinator Willem Proper welke u, indien noodzakelijk, een van onze belangenbehartigers aan u koppelt. (Tel 06-51262015).
 
Verder zijn er nog wat andere zaken die wij u hier willen melden, de cao-onderhandelingen zijn op dit moment even nog niet van start gegaan maar zullen uiteraard zodra dit kan worden opgepakt.
De voor onze VOR geplande algemene ledenvergadering in mei moeten wij ook helaas afblazen doordat vergaderingen met meerdere personen verboden zijn tot tenminste 1 juni 2020.
 
Rest ons u allen het allerbeste te wensen, samen komen wij deze moeilijke tijd door!!
   
                                                           
 
LET OP UZELF EN OP UW NAASTE.
 
 
MS62 webmaster doorMS62 webmaster

VOR Jaaragenda 2020

07 Mei Algemene ledenvergadering

Voor onbepaalde tijd uitgesteld ivm Corona crisis,

nieuwe datum volgt zodra dit kan.

Locatie; Remise Beverwaard;

Inloop 19:00 uur

Aanvang 19:15 uur.

MS62 webmaster doorMS62 webmaster

Belastingvoordeel voor Vakbondsleden (Vakbondscontributie)

Beste Leden van de VOR

Belasting voordeel voor Vakbondsleden (V akbondscontributie)

Beste leden, naar aanleiding van de salarisstrook van december zijn ons weer vragen gesteld over de verschijning van tweemaal € 90, of € 108 (afhankelijk of u per maand betaald of per jaar)
onder vermelding van ” 08 FAP VAKBOND CONT.”
De medewerker kan ervoor kiezen om in aanmerking te komen voor een onbelaste en premievrije vergoeding van de vakbondscontributie.

Het fiscale voordeel dat via deze regeling kan worden gehaald hangt af van de hoogte van de contributie en het inkomen van de medewerker.

Hoe werkt dit:
Uw jaarlijkse contributie aan de vakbond bijvoorbeeld € 108,00 wordt in de maand december als Fiscale Aftrekpost (FAP) in mindering gebracht op uw belastbaar inkomen, wat betekent dat u minder loonheffing verschuldigd bent.
Omdat het gaat om een fiscale aftrekpost, kunnen we dit bedrag niet zomaar van het brutosalaris afhalen, daarom wordt er eveneens een netto correctie element van deze € 108,00 bijgeschreven. Het lijkt dus of er (bijna) niets met uw vakbondscontributie (€ 108,00) en uw salaris is gebeurd. Wat wel gebeurd is dat uw bruto salaris met € 108,00 is verlaagd om minder premies te betalen, hetgeen voor u voordeel oplevert.

(Het kan zijn dat de bedragen afwijken van boven gesteld voorbeeld dit heeft te maken met hoeveel contributie dit afgelopen jaar betaald heeft inclusief december.)

Hopelijk geeft deze uitleg u wat meer duidelijkheid. Met vriendelijke groet,
Ad Verschuren penningmeester VOR

MS62 webmaster doorMS62 webmaster

Nieuws

In samenwerking met Base-advocaten hebben de belangenbehartigers van de VOR Rotterdam wederom een schorsing met een goede afloop weten te beëindigen.

Daar doen we het voor.
Ook dat is het belang van een vakbond

Datum inhoudelijke behandeling rechtbank Tatoeagebeleid VOR Rotterdam versus RET.

Laan op zuid 20 April 13:30 uur.
Aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

MS62 webmaster doorMS62 webmaster

Allianz Verzekering

Het bestuur heeft een grote verzekeraar binnengehaald exclusief voor hun leden.

Alle kans op een goedkopere premie!

Wilt u weten wat uw totale voordeel kan zijn klik hier

Adverschuren23 doorAdverschuren23

Collega’s RET voetbalteam!

Het door de VOR gesponsord RET voetbalteam.


Adverschuren23 doorAdverschuren23

Korting voor onze leden.

Door middel van het tonen van de VOR ledenpas kunt u bij verschillende bedrijven de daarbij genoemde korting krijgen:

Ga naar de pagina ledenpas korting door op onderstaande link te klikken.

Ledenpas Korting

Houdt de website in de gaten er komen de komende tijd nog meer bedrijven bij!