Categorie Archief Diversen

doorPatrick Verkade

Uitslag OR-verkiezingen – Acht zetels voor de VOR !

Beste leden van de VOR;

Het bestuur van de VOR wil alle leden en collega’s bedanken voor het uitbrengen van hun stem tijdens de OR-verkiezingen op VOR. 

Hieronder de uitslag van de OR-verkiezingen gehouden van 7 t/m 10 november 2022. 

Stemgerechtigd : 2709 stemmen 

Uitgebrachte stemmen : 1651 stemmen 

Opkomstpercentage. : 60,94%: 

Zetels OR
FNV 7
VOR lijst 2 8
CNV 3
BV 2002 1
DOVM 2
SAMEN 0

Wij zijn zeer blij met deze uitslag. En bedanken onze leden die zich massaal hebben ingezet  om tot dit resultaat te komen. Zonder onze leden hadden we dit resultaat nooit kunnen  bereiken.  

De leden zijn de VOR 

Uiteraard kunt u de komende jaren weer rekenen op ons. 

Peter Lafeber 

Voorzitter VOR

doorPatrick Verkade

OR Verkiezingen November 2022

Vanaf 24 oktober mag er gestemd worden op OR kandidaten. Je stem uitbrengen kan van 7 tot en met 10 november 12:00. Laat je stem niet verloren gaan. Stem VOR !

doorPatrick Verkade

Steuntje in de Rug

Beste leden van de VOR,

Sinds deze middag ( 14 oktober) staat er een berichtgeving op onzeret.nl.

Het betreft “Steuntje in de rug”.

Het is niet onze gewoonte om op de voorgrond te treden naar aanleiding van een besluit dat de directie heeft genomen.
Maar het zijn onzekere financiële tijden voor het RET-personeel, onze dank aan de directie voor het besluit om al het RET-personeel een financiële steuntje in de rug te geven.
De VOR heeft al eerder in diverse overleggen met de directie, hun zorgen uitgesproken over de hoge inflatie en daaraan gekoppelde enorme prijsverhogingen.

Niet te min waren ook wij positief verrast door het directie besluit.
De VOR zal zich ten aller tijden blijven inzetten voor het personeel van de RET.
Het is mooi als er dan een besluit komt vanuit de directie waaruit waardering naar ons personeel blijkt.

Het is een directiebesluit zonder afspraak met welke bond dan ook.


Groeten,

Bestuur VOR 

Steuntje in de rug vanuit Onze RET

Het is voor veel collega’s een lastige tijd. Iedereen heeft te maken met flinke prijsstijgingen en een hogere energierekening. Het kabinet compenseert een deel van die extra kosten, maar als werkgever dragen we ook graag bij. We waarderen onze collega’s die zich elke dag inzetten om ons mooie bedrijf draaiende te houden. Daarom geeft de RET alle collega’s een steuntje in de rug.

Eenmalige uitkering €1000

Alle collega’s die op 1 november 2022 in actieve dienst zijn van de RET en vallen onder de CAO N.V. krijgen € 1000. Van dit volledige bedrag is €100 netto en €900 bruto. Parttimers ontvangen het bedrag naar rato.

Gisteren heeft de RET de vakorganisaties CAO RET NV geïnformeerd dat wij dit als bedrijf willen geven aan alle medewerkers. Vandaag hebben ook de CAO partijen in de CAO OV een akkoord gesloten over een eenmalige uitkering van €1000 bruto voor medewerkers in de CAO OV. De RET keert ook voor deze collega’s het bedrag als €100 netto en €900 bruto uit.

De uitkering wordt bij het salaris van november uitbetaald. De eenmalige uitkering telt niet mee voor je pensioenopbouw.

Tijdelijk hoger uurloon voor verkoop verlofuren

Als je extra geld nodig hebt kun je bovenwettelijke verlofuren verkopen. De RET verhoogt tijdelijk het uurloon* voor het verkopen van verlofuren naar € 30 bruto. Verdien je op peildatum 1 januari 2023 minder dan €30 bruto per uur? Dan vult de RET het verschil aan. In dat geval levert een verkocht verlof uur je dus meer op. In veel gevallen wel 50% meer.  

Een voorbeeld: Je verdient €20 bruto per uur. Je verkoopt 2 verlofuren. Je krijgt daarvoor dan 2×30 = €60 bruto uitgekeerd (ipv normaal 2×20 = €40). Deze regeling geldt vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Bovenwettelijke uren die je in 2023 krijgt tellen mee en je kunt maximaal 144 uur verkopen. De exacte details worden nog verder uitgewerkt, zodra we meer weten informeren we jullie hierover via OnzeRET.

Samen zijn we de RET! Juist in deze moeilijke tijd, waarin we zoveel vragen van onze collega’s, is het fijn om op deze manier een extra steuntje in de rug te kunnen geven.

* Bij medewerkers die vallen onder de CAO RET NV staat het uurloon op je salarisstrook. Voor medewerkers onder de CAO OV geldt het uurloon zoals staat in de CAO Artikel 3 (Definities) lid 7. Uurloon: het functieloon per maand gedeeld door 162.

doorAdverschuren23

Uitspraak Hoger beroep Tatoeagebeleid RET.

Hof Den Haag veegt tatoeagebeleid RET van tafel!

Op 28 december jl. heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in de door de Vakorganisatie Onafhankelijk RET-personeel (VOR) ingestelde procedure tegen de RET.

De zaak draaide om het tatoeagebeleid van de RET op grond waarvan de controleurs openbaar vervoer (COV-ers) geen zichtbare tatoeages mogen dragen als zij hun werk in uniform verrichten. De VOR wilde dat dit beleid van tafel ging. Dit vanwege de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer dat met dit beleid wordt gemaakt. Nu de RET hierover niet het gesprek wilde aangaan met de VOR, is de VOR in 2020 naar de rechter gestapt.

In september 2020 heeft de kantonrechter Rotterdam geoordeeld dat de RET het tatoeagebeleid mag handhaven. Na bestudering van deze teleurstellende uitspraak heeft het bestuur van de VOR samen met de behandelende advocaten van BASE Advocaten besloten om zich niet hierbij neer te leggen. Dit vanwege de overtuiging dat het tatoeagebeleid van de RET een onacceptabele inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van de COV-ers en het instructierecht van de RET als werkgever te buiten gaat. Om die reden heeft het bestuur van de VOR besloten om BASE Advocaten de opdracht te geven hoger beroep in te stellen tegen het vonnis bij het Gerechtshof te Den Haag.

Het Gerechtshof Den Haag heeft nu geoordeeld dat de door de VOR gemaakte bezwaren volkomen terecht zijn en heeft het tatoeagebeleid van de RET per direct van tafel geveegd. Het hof heeft op verzoek van de VOR verklaard dat het tatoeagebeleid in strijd is met goed werkgeverschap. Daarmee staat vast dat de COV-ers niet (langer) verplicht zijn dit beleid na te komen. De reden hiervoor is kort gezegd dat het beleid volgens het hof inderdaad een ongerechtvaardigde inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van de betreffende medewerkers.

Het was een kwestie van de lange adem, maar de VOR is zeer tevreden met het bereikte resultaat. De VOR is deze procedure begonnen (en heeft deze doorgezet) vanuit een gevoel van onrecht. Dit onrecht is nu recht gezet. Het tatoeagebeleid is van tafel.

Mocht je nog vragen hebben over deze uitspraak of de gevolgen daarvan, neem dan contact op met Henk Lansink (VOR) of met mr. Jan-Willem van Geen (BASE Advocaten).

Om de uitspraak volledig te lezen klik op deze link https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:2552

doorWebmaster

Belastingvoordeel voor Vakbondsleden (Vakbondscontributie)

Beste Leden van de VOR

Belasting voordeel voor Vakbondsleden (Vakbondscontributie)

Beste leden, naar aanleiding van de salarisstrook van december zijn ons weer vragen gesteld over de verschijning van € 90, of € 108 (afhankelijk of u per maand betaald of per jaar)
onder vermelding van ” 08 FAP VAKBOND CONTRIBUTIE
De medewerker kan ervoor kiezen om in aanmerking te komen voor een onbelaste en premievrije vergoeding van de vakbondscontributie.

Het fiscale voordeel dat via deze regeling kan worden gehaald hangt af van de hoogte van de contributie en het inkomen van de medewerker.

Hoe werkt dit;
Uw jaarlijkse contributie aan de vakbond bijvoorbeeld € 108,00 wordt in de maand december als Fiscale Aftrekpost (FAP) in mindering gebracht op uw belastbaar inkomen, wat betekent dat u minder loonheffing verschuldigd bent.
Omdat het gaat om een fiscale aftrekpost moet dit opgevoerd worden. Wat er gebeurd is dat uw bruto salaris met b.v. € 108,00 is verlaagd om minder premies te betalen, hetgeen voor u voordeel oplevert.

Het kan zijn dat de bedragen afwijken van boven gesteld voorbeeld dit heeft te maken met hoeveel contributie dit afgelopen jaar betaald heeft inclusief december.

Hopelijk geeft deze uitleg u wat meer duidelijkheid.

Met vriendelijke groet,
Henk Lansink, penningmeester VOR

doorAdverschuren23

Tussentijds MTO 2021

Beste leden van de VOR.

De vragenlijst MTO 2021 is in goed overleg tussen directie en afvaardiging van de OR opgesteld.

Je krijgt via je RET mail een uitnodiging om deze vragenlijst in te vullen.

Dit gebeurd absoluut anoniem alleen het onderzoeksbureau kan aan de hand van codes volgen of er wel of niet gestemd is door bepaalde codes en kan dan ook een herinneringsmail naar die code sturen.

Wij als VOR vinden het van groot belang dat dit tussentijdse MTO wordt ingevuld door zoveel mogelijk werknemers van daar ook de oproep op de site. Immers dit is de kans om het te laten weten aan de directie hoe jij de afgelopen best wel zware periode hebt beleeft.

Kortom let op je mailbox en vul hem in.

Bestuur VOR

doorAdverschuren23

Zware beroepenregeling vastgesteld bij RET

Beste leden van de VOR.

Met blijdschap kunnen de RET en de vakbonden melden dat zij de zware beroepenregeling hebben vastgesteld. Met deze regeling, die ingaat per 1 augustus 2021, kan een deel van onze collega’s mogelijk tot drie jaar eerder met pensioen. Medewerkers die voor de regeling in aanmerking komen krijgen een uitnodiging om zich aan te melden voor een pensioengesprek.

Maximaal drie jaar eerder stoppen.

De medewerkers die gebruikmaken van de zware-beroepenregeling krijgen een uitkering van 22.164 euro bruto per jaar tot zij de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Het bedrag wordt jaarlijks bijgesteld aan de hand van wijzigingen in de AOW-uitkering. De regeling geldt voor medewerkers in de CAO RET NV die minstens tien jaar bij de RET een zwaar beroep uitoefenen en tussen nu en 2025 maximaal drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd zitten. Voor medewerkers die vallen onder de cao OV wordt na de zomer het overleg weer opgestart tussen de cao-partijen over een regeling vervroegd uittreden. Zodra hierover meer bekend is informeren we je.

Met de stadsvervoersector is vastgesteld wat een ‘zwaar beroep’ is. Er is een lijst vastgesteld met deze <functies>, denk daarbij aan functies met avond-/nachtdiensten en/of een uitvoerende technische functie.

Persoonlijk inzicht.

Medewerkers kunnen zelf kiezen of zij drie, twee of één jaar voor de AOW- gerechtigde leeftijd gebruik willen maken van de regeling. Het bedrag dat zij van de RET ontvangen, kunnen zij eventueel aanvullen met het eerder laten ingaan van het ABP-pensioen. Iedereen die in aanmerking komt en interesse heeft in de regeling wordt uitgenodigd voor een persoonlijk pensioengesprek met Marja Boon. We willen dat medewerkers met de hoogste leeftijd als eerste de gelegenheid krijgen op een pensioengesprek. Medewerkers in een zwaar beroep die in 2022 en 2023 de aow-gerechtigde leeftijd bereiken hebben daarom al een uitnodiging voor een pensioengesprek ontvangen. Als deze groep geweest is komen jaargangen 2024 en 2025 aan de beurt, daarna 2026, 27 en 2028. Wie echt deel wil nemen aan de regeling doet minimaal een half jaar van tevoren een aanvraag.

Vanaf medio september kunnen medewerkers zich formeel aanmelden. We laten je uiteraard nog weten hoe dit in z’n werk gaat. De medewerker wordt in ieder geval geacht zijn resterende verloftegoed te hebben opgenomen zodra hij/zij uit dienst gaat, tenzij de dienst dit niet toelaat. In dat geval wordt het resterende verloftegoed uitbetaald.

Mogelijk maximum deelnemers.

Eind april is een enquête uitgestuurd naar alle medewerkers die in aanmerking komen. 90% van deze medewerkers gaf aan interesse te hebben. Interesse betekent natuurlijk nog niet dat iedereen ook daadwerkelijk zal deelnemen. De financiële gevolgen van deelname aan zo’n regeling zijn namelijk voor iedereen anders en pas wanneer je het hele plaatje kent, kan je een zorgvuldig besluit nemen.

In totaal komen tot en met 2025 zo’n 500 collega’s in aanmerking voor deze regeling. Dat zijn er heel veel. Voor sommige afdelingen is de extra uitstroom goed op te vangen, maar als alle monteurs of bestuurders tegelijk met pensioen gaan hebben we wel een probleem. Daarom bekijken de RET en vakbonden gezamenlijk of een mogelijk maximum aantal deelnemers per jaar of per afdeling nodig is. Hierover verwachten we in september duidelijkheid te hebben. Zodra dit duidelijk is kunnen medewerkers die dat willen een aanvraag doen. Op dit moment worden al extra inspanningen gedaan om nieuwe medewerkers te werven en op te leiden. De RET zet zich maximaal in om zoveel mogelijk medewerkers te kunnen laten deelnemen aan de regeling.

Lijst “zware beroepen” functies:
Autobuschauffeur (CAO RET NV) Trambestuurder Servicemedewerker Metrobeambte Metrobestuurder
Medewerker Toezicht
Controleur Openbaarvervoer OV-surveillant
Monteur Metro
Monteur Bus
Monteur Componenten
Medewerker Reiniging Mat
Monteur Tram
Hoofdmonteur Technische Automatisering Monteur Railtechniek
Verkeersleider Metro Beveiligingsbeambte
Dienstleider Veiligheidstoezicht
Machinist
Medewerker Reizigersinformatie
Sectiechef Veiligheid
Teamchef
Dienstleider Techniek Eiland Monteur Technische Automatisering Monteur Schade
Chef Verkeersleiding
Opleider I&T metro
Coördinator Trouble Shoot
Medewerker Exploitatie Kwaliteitsmedewerker Exploitatie Meewerkend Voorman Reiniging Materieel Teamchef Railtechniek
Verkeersleider Bus Verkeersleider Bus/Tram Coördinator-Controleur Ov COV/DLVTZ
Monteur Bovenleiding Monteur Tractie Werkmeester