Jaarlijks archief 2021

Adverschuren23 doorAdverschuren23

ALV 7 oktober 2021

Beste leden van de VOR,
Elk jaar is er een ALV voor de leden van de VOR. Ook voor dit jaar hadden wij ruim van tevoren een datum gekozen waarop dit hopelijk doorgang zou vinden. Door Corona hebben we deze al eerder moeten verplaatsen.
Uiteraard zijn wij en de locaties altijd afhankelijk van de richtlijnen vanuit het RIVM. Aangezien deze richtlijnen op dit moment niet de ruimte geven om op korte termijn met meerdere personen fysiek te vergaderen heeft het bestuur het besluit moeten nemen na overleg met Sparta (locatie) om deze te gaan houden na de vakantieperiode.
Mede aangezien wij onze leden ruim van tevoren moeten aanschrijven omtrent de datum en aanvangstijd van de ALV zijn wij tot dit besluit gekomen. Uiteraard vinden wij dit vervelend, maar wij gaan voor zorgvuldigheid.
De nieuwe datum voor de ALV is donderdag 7 oktober 2021. Uiteraard gaan wij er dan vanuit dat deze mogelijkheid er weer is.
Tegen die tijd krijgt u weer van ons de agenda en aanvangstijd.

Wij willen u alvast een fijne vakantie wensen.

Bestuur VOR

Adverschuren23 doorAdverschuren23

Onderhandelaars akkoord nieuwe CAO RET NV

Onderhandelaarsakkoord nieuwe CAO RET N.V. bereikt!

Na een aantal maanden van moeilijke gesprekken, hebben de RET en de gezamenlijke bonden op dinsdagavond 30 maart een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao bereikt. De nieuwe CAO RET N.V. heeft een looptijd tot  01-01-2022.

Sinds juni in gesprek
De huidige CAO RET N.V. liep in augustus 2020 af. De RET en vakbonden zijn in deze onzekere tijden met elkaar in gesprek gebleven. De CAO-onderhandelingen startten door de coronacrisis later dan gepland; sinds november werd formeel CAO-overleg gevoerd waarbij de standpunten aanvankelijk ver uiteen lagen.

Reactie op ultimatum
De onderhandelingen verliepen, zoals wij jullie al eerder lieten weten, erg stroef en deze eindigden vorige week met het ultimatum van de gezamenlijke bonden. Vlak voor het verstrijken van het ultimatum heeft de directie van de RET de bonden benaderd in een ultieme poging om tot overeenstemming te komen. Na intensief overleg op maandag en dinsdag is dit gelukt! Hierbij is afgesproken dat er in 2021 geen versoberingen van de arbeidsvoorwaarden aan de orde zijn.

Hoofdlijnenakkoord
Op dinsdagavond 30 maart 2021 zijn de volgende hoofdlijnen overeengekomen:

  • De looptijd van deze CAO is 17 maanden, nl. van 1 augustus 2020 tot 1 januari 2022.
  • Eenmalige uitkering van 400 euro waarvan 200 euro netto en 200 euro bruto (uitgaande van een fulltime dienstverband). Betaling zal plaatsvinden bij de salarisronde van juni 2021.
  • In april 2021 wordt gestart met een taskforce productiviteitsverbeteringen/ transitie arbeidsmarkt, bestaande uit een kleine afvaardiging van vakbonden, OR en werkgever, met als doel om op korte termijn voorstellen te formuleren over productiviteitsverbeteringen en over aanpassingen in het kader van de transitie arbeidsmarkt. Uiterlijk 1 oktober 2021 moet deze taskforce tot afspraken leiden waarmee in ieder geval per januari 2022 zichtbare resultaten behaald worden.
  • De RET heeft de intentie om het Sociaal Statuut te verlengen met een periode van een jaar tot en met 31 december 2022. Deze intentie zal omgezet worden in daden wanneer de taskforce productiviteitsverbetering tot voortvarende afspraken leidt.
  • RET en gezamenlijke vakbonden zullen samen voortvarend werken aan het voltooien van de regeling vervroegd uittreden (zware beroepen regeling). De intentie is om deze regeling voor de zomer af te ronden.

Binnenkort krijgen de leden van de vakbonden de gelegenheid om zich uit te spreken over dit akkoord, ook u als VOR lid krijgt uiteraard deze mogelijkheid. Deze ledenraapleging zal i.v.m. de Coronamaatregelen digitaal worden georganiseerd. Hou dan ook uw mailbox in de gaten zodat u kunt meebeslissen.

Jullie onderhandelaars willen hierbij ook hun grote dank uitspreken voor de wijze waarop jullie hebben gereageerd op de voorstellen in de afgelopen tijd. Dit heeft hen erg gesteund tijdens deze taaie onderhandelingen en heeft ook zeker bijgedragen aan het nu bereikte resultaat.

René Sandifort en Henk Lansink, CAO onderhandelaars VOR.

Tekst naar voorbeeld FNV

Adverschuren23 doorAdverschuren23

Hoe zit het nu precies met het afschrijven van wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen/uren?

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Volgens de wet heb je ieder jaar recht op een minimum aantal vakantiedagen. Je hebt minimaal recht op 4 keer de overeengekomen arbeidsduur per week. Als je bijvoorbeeld 40 uur in de week werkt, dan heb je recht op (40 x 4) 160 vakantie uren per jaar. Dat komt neer op 20 werkdagen. Dat zijn de wettelijke vakantiedagen.

Vaak krijg je extra vakantiedagen van je werkgever. Dat kan in een cao, bedrijfsreglement of in je individuele arbeidsovereenkomst overeengekomen zijn. Deze extra vakantiedagen worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

Wettelijke vakantiedagen vervallen binnen zes maanden nadat het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Met andere woorden: de wettelijke vakantiedagen die je in 2018 hebt opgebouwd en niet hebt opgenomen, vervallen op 1 juli 2019. In je cao of arbeidsovereenkomst kan een ruimere vervaltermijn staan.
Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren vaak pas na 5 jaar tenzij er een andere regeling in de cao is opgenomen.

(bron vakbond de Unie)

Adverschuren23 doorAdverschuren23

Hulp bij Belasting papieren invullen

Ook dit jaar heeft Imro Davids aangegeven ons weer te willen helpen om leden, die daar om vragen, te helpen bij het invullen van de belastingformulieren. Wat u moet doen en welke gegevens hij nodig heeft kunt u hier onder lezen.

U kunt Imro Davids bellen 06-10255392 (na 17:00 uur) of mailen naar: davids.imro@gmail.com

Welke gegevens heb ik nodig voor de belastingaangifte 2020? Bekijk het overzicht

Deze gegevens hebt ik nodig.

Ledenpas VOR

Uiteraard zal Imro eerst contact opnemen met de penningmeester om te controleren of de contributie betalingen gedaan zijn. Dit zijn wij helaas genoodzaakt te doen omdat in het verleden hier wel eens misbruik van gemaakt werd.

Persoonlijke gegevens

·        uw burgerservice nummer (BSN) en eventueel dat van uw partner en kinderen

·        uw rekeningnummer

·        uw DigiD en dat van uw partner

·        Of een volmacht( machtigingscode van de belastingdienst)

Inkomsten

·        uw jaaropgaven over 2020
En als u die niet hebt: uw salarisstroken

·        ontvangen partneralimentatie

Bankrekeningen

·        het jaaroverzicht 2020 van uw betaalrekening

·        het jaaroverzicht 2020 van uw spaarrekening en dat van uw kinderen

·        het jaaroverzicht 2020 van uw beleggingen

Wonen

·        de WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2019
Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gekregen.

·        de jaaropgaaf van uw hypotheek

·        bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening

Aftrekposten

U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:

·        giften

·        zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen
De eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken.

·        betaalde partneralimentatie

·        als u geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten

Overig

·        gegevens van leningen en andere schulden

·        gegevens van betaalde lijfrentepremies

·        een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)

·        gegevens over dividend

Alleen als u deze hebt gehad:

·        de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2020

·        de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2020